Pomoc prawna w sprawach karnych

Dlaczego sprawy karne są ważną składową naszych usług?

Obrona w sprawach karnych uważana jest za fundament Adwokatury. Od początku istnienia naszej kancelarii, priorytetem jest dla nas pomoc prawna, którą świadczymy zarówno na rzecz oskarżonych, jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że współpracujący z nami adwokaci w większości specjalizują się w prawie karnym i wywodzą z kancelarii adwokackich, w których duży nacisk kładziono na czynności obrończe. Jeszcze do 1 lipca 2015 r. obrońcami w procesach karnych mogli być wyłącznie adwokaci. Mimo że obecnie radcy prawni także uzyskali taką możliwość (pod warunkiem, że wykonują wolny zawód, a więc nie pozostają w stosunku pracy), to w sprawach karnych klienci nadal najczęściej zwracają się o pomoc do adwokata.

Nasz zespół składa się z doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy zastępują klientów na sali sądowej jako obrońcy, a także występują w charakterze oskarżycieli prywatnych, subsydiarnych i posiłkowych.

Obrona w sprawach karnych - co należy wiedzieć?

Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze w sprawie karnej jest właściwe przygotowanie do postępowania. Oczywiście, że czasami bywa to niemożliwe, zwłaszcza jeśli do zatrzymania dochodzi nagle, a klient jest nieświadomy, że zatrzymanie nastąpi. Niemniej jednak i w takich sytuacjach należy wiedzieć, w jaki sposób się zachować, ponieważ decyzje podejmowane już na samym początku śledztwa czy dochodzenia, mogą mieć wpływ na dalsze losy podejrzanego. Bardzo istotna jest świadomość, że ani gabinet prokuratora, a tym bardziej sala sądowa, nie są miejscem na spontaniczne wyznania, a wyjaśnienia - o ile w ogóle podejrzany (oskarżony) będzie je składał - powinny być przemyślane i skonstruowane w sposób, który umożliwi mu osiągnięcie założonych uprzednio celów.

Sprawy karne bez wątpienia wiążą się z dużymi emocjami, które towarzyszą klientom w zasadzie na każdym etapie postępowania. Stres i presja, pod którą się znajdują, często powodują, że podejrzani zachowują się nieracjonalnie i szkodzą sobie wyjaśnieniami, które są niespójne z materiałem dowodowym albo wewnętrznie sprzeczne.

Wydaje się, że w takich sytuacjach obecność obrońcy jest konieczna. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić klienta przez proces w sposób, który daje mu największe szanse powodzenia. W przeciwieństwie do oskarżonego, adwokat jest zdystansowany do sprawy, ma szeroki jej ogląd i jest w stanie rzetelnie ocenić sens i wagę poszczególnych działań, a także przejąć inicjatywę dowodową w sprawie.

Współpracujący z nami adwokaci od wielu lat działają w myśl zasady, że w sprawach karnych prawie zawsze można skutecznie pomóc, a rozwiązania, które podsuwają klientom, wielokrotnie skutkowały ich uniewinnieniem.

Czy ustanowiony w sprawie adwokat odwiedza klientów w areszcie?

Jednym z podstawowych obowiązków obrończych są widzenia z osobami pozbawionymi wolności. Takie spotkania służą przede wszystkim omówieniu sprawy, przygotowaniu linii obrony i przekazaniu osobie odciętej od świata zewnętrznego istotnych informacji dotyczących postępowania. Widzenia nie mają charakteru towarzyskiego ani terapeutycznego - adwokat wspólnie z podejrzanym ma za zadanie przygotować strategię postępowania i taki jest główny cel wizyty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że osoby pozbawione wolności często potrzebują wsparcia psychicznego i takiego każdy współpracujący z nami adwokat w miarę możliwości stara się podczas widzenia udzielić.

Czy jest różnica między adwokatem z urzędu a adwokatem z wyboru?

Pozostaje absolutnie niedopuszczalne, aby sprawy z urzędu były traktowane jako sprawy gorszej kategorii. Adwokat czy radca prawny, który nie traktuje takich spraw na równi ze sprawami z wyboru, powinien niezwłocznie wypisać się z listy spraw przydzielanych z urzędu. Oczywiste jest, że dla profesjonlanego obrońcy czy pełnomocnika nie ma żadnej różnicy, jakiego klienta obsługuje. W prowadzeniu każdej sprawy powinna cechować go najwyższa staranność i skrupulatność. Jeżeli natomiast niższe niż przy klientach z wyboru wynagrodzenie, ogranicza go w świadczeniu pomocy prawnej na wysokim poziomie, nie powinien w ogóle takich spraw przyjmować.

Prawomocny wyrok skazujący - czy można jeszcze coś zrobić?

Zdarza się, że pomimo podjętych starań, sąd wydaje wyrok skazujący. Nie zawsze jednak skazanie należy rozumieć jako przegraną w sprawie. Dla przykładu, w sytuacji, gdy oskarżony przyznawał się do popełnienia czynu zabronionego, sukcesem będzie przecież wyrok skazujący, ale na łagodną karę.

Prawomocne zakończenie postępowania wcale nie oznacza, że skazany nie ma możliwości poprawy swojego bytu prawnego. Prawo karne wykonawcze przewiduje wiele instytucji prawnych, których zastosowanie może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji prawnej skazanego. Wśród najbardziej znanych znajduje się warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, rozłożenie wymierzonej skazanemu grzywny na raty lub jej umorzenie, wyrok łączny, dozór elektroniczny.

Adwokat może również w imieniu skazanego wnieść kasację do Sądu Najwyższego, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że uregulowania prawne dopuszczają kasację tylko w konkretnych przypadkach i co do zasady tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (z pewnymi wyjątkami). Warto jednak pamiętać, że Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich mają prawo wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie, do czego asumpt stosownym pismem może dać obrońca skazanego.

Reprezentacja osób pokrzwydzonych przestępstwem - dlaczego warto powierzyć sprawę adwokatowi?

Prawo karne z reguły za główny obiekt zainteresowania, ma sprawcę przestępstwa, podczas gdy Wymiar Sprawiedliwości często traci z pola widzenia osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Dodajmy że w postępowaniu sądowym pokrzywdzony nie jest stroną, chyba że złoży w odpowiednim terminie oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Teoretycznie, w sprawach z oskarżenia publicznego, to prokurator reprezentuje interesy pokrzywdzonych, jednak często oczekiwania osób, na szkodę których popełniono czyn zabroniony, są na tyle wysokie, że wnioski prokuratora nie obejmują swoim zakresem pełnej satysfakcji po stronie pokrzywdzonego. W takiej sytuacji pokrzywdzony, który złoży stosowny wniosek, ma uprawnienia strony w postępowaniu karnym i może działać obok prokuratora.

Podobnie jednak jak w przypadku oskarżonego, samodzielne działanie pokrzywdzonego, czy to w postępowaniu przygotowawczym, czy już na etapie sądowym, nie jest wskazane, a powody są tożsame z tymi, dla których oskarżony nie powinien reprezentować sam siebie. Brak chłodnego podejścia do sprawy, emocje, (w tym często strach przed spotkaniem na sali ze sprawcą), a przede wszystkim nieznajomość przepisów, mogą znacząco utrudnić realizację przez pokrzywdzonego jego procesowych uprawnień.

Współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni z dużym zaangażowaniem reprezentują klientów działając w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych - jako oskarżyciele posiłkowi, subsydiarni i prywatni. Są oddani sprawie i dbają o to, żeby na każdym etapie zabezpieczyć interesy osób dotkniętych czynem zabronionym. Jeżeli wyrok karny w zakresie zasądzonego na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienia lub odszkodowania, nie jest satysfakcjonujący, nasi adwokaci i radcy prawni są w stanie poprowadzić sprawę o zapłatę w postępowaniu cywilnym.

Działamy nie tylko we Wrocławiu

W sprawach karnych coraz częściej odchodzi się od zasady, zgodnie z którą klient wybiera adwokata najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie (umożliwia stały kontakt podejrzanego lub jego rodziny z obrońcą), jednak należy pamiętać, że właściwość miejscowa sądu, jest związana z miejscem popełnienia przestępstwa i z reguły to ono determinuje sąd właściwy do prowadzenia danej sprawy.

Ogólnie przyjmuje się (i należy zgodzić się z takim zapatrywaniem), że w sprawach karnych, które wymagają szybkiej interwencji (zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie), najlepiej wybrać adwokata z tej miejscowości lub jej okolic, w której sprawa się toczy. Ułatwia to dokonanie wstępnych ustaleń w sprawie, a także stawiennictwo na czynności zwłaszcza, gdy liczy się czas reakcji. Podobnie przed sądem - adwokat (lub radca prawny), który ma siedzibę w pobliżu sądu rozpoznającego sprawę, posiada ułatwiony dostęp do akt, a - w razie potrzeby - kontakt z sekretariatem sądu.

Wybór adwokata zgodnie z przedstawioną powyżej regułą nie jest to jednak obowiązkiem, dlatego nasi obrońcy są dla Państwa dostępni w całej Polsce. Najwięcej spraw karnych prowadzimy na terenie województwa dolnośląskiego (Wrocław, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra, a także w mniejszych miejscowościach w pobliżu, np. Środa Śląska, Trzebnica, Oława, Oleśnica), jednak jeśli klient chciałby zlecić sprawę w innym mieście, także poza województwem dolnośląskim, nie stanowi to dla nas żadnego problemu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną we Wrocławiu.