Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy z powodzeniem sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dochodzenia prawa do świadczeń – tak na drodze administracyjnej, jak i sądowej. Jednocześnie zajmujemy się szeroką problematyką stosunku pracy. Reprezentujemy w sporach pracowników i pracodawców, prowadząc m. in. sprawy z zakresu ustalenia i wypowiedzenia stosunku pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników czy BHP.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Na wokandach sądowych często rozpatrywane są sprawy związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi, które rozgrywają się wskutek sprzecznych interesów pracodawców, pracowników oraz ZUS-u. Prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów (zarówno pracowników, jak i pracodawców) w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym.

 

Zakres usług świadczonych w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Współpracujący z nami prawnicy pomagają swoim klientom, którymi równie często jak pracownicy są także pracodawcy, wykonywać wszystkie niezbędne czynności, które mogą przyczynić się do wydania przez sąd pomyślnego dla nich wyroku czy też rozwiązania zawiłości lub problemów, jakie pojawiły się w procesie administracyjnym. Spory sądowe, w których prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego reprezentują swoich klientów, dotyczą m.in:

 • przywrócenia do pracy;
 • odszkodowań za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • wypłaty odpraw lub innych świadczeń, jakie wynikają z aktów prawnych przyjmowanych wewnątrz zakładu pracy;
 • mobbingu i dyskryminacji;
 • wydawania świadectwa pracy lub sprostowania informacji w nim zawartych;
 • wątpliwości dotyczących zakazu konkurencji;
 • skutków nieprzestrzegania przepisów BHP;
 • oraz wielu innych sporów, jakie mogą zaistnieć pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Klienci współpracujących z nami prawników często oczekują pomocy w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które mogą dotyczyć np. wypłacania świadczeń rentowych lub emerytalnych, wyrównywania należnych świadczeń lub prawa do ich pobierania. Dotyczy to również zasiłków macierzyńskich, chorobowych, opiekuńczych czy rehabilitacyjnych.

 

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!

 

Co poza procesami sądowymi?

Nasza pomoc w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje również doradztwo prawne w zakresie wszystkich zagadnień związanych z tą gałęzią prawa. Możesz liczyć również na pomoc w:

 • sporządzaniu umów z zakresu prawa pracy i umów menedżerskich;
 • walce z nieuczciwą konkurencją pracowników;
 • tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych (np. regulaminów pracy) w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi wyższego rzędu;
 • rozstrzyganiu indywidualnych przypadków sporu na linii pracodawca-pracownik zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym.

 

Zbiorowe prawo pracy oraz związki zawodowe

Wszelkie relacje i układy zawierane pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi wymagają skrupulatnego stosowania prawa pracy w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień i sporów, jakie mogą zaistnieć pomiędzy tymi podmiotami. W tym zakresie nasi klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie formułowania i negocjowania zbiorowych układów pracy, a także innych porozumień, jakie mogą występować pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. W ramach tego zagadnienia pomożemy również sporządzać regulaminy pracy oraz wynagrodzeń za pracę.