Rozwód – co warto wiedzieć?

Rozwód – jakimi zagadnieniami prawnymi zajmuje się sąd?

Sprawy o rozwód są jednymi z bardziej skomplikowanych postępowań cywilnych, ponieważ sąd, który rozpoznaje sprawę, orzeka nie tylko o rozkładzie pożycia pomiędzy małżonkami i ewentualnie rozstrzyga, kto ponosi winę za ten stan, ale zajmuje się m. in. takimi kwestiami spornymi jak: alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi. Każda z tych spraw mogłaby być przedmiotem rozpoznania w osobnym postępowaniu przed sądem rejonowym, tymczasem w sprawach o rozwód, sąd okręgowy wszystkie te zagadnienia, obejmuje jednym wyrokiem.

Taka rozpiętość tematyczna powoduje, że samodzielny udział w sprawie nie jest wskazany, a dobry adwokat rozwodowy lub radca prawny, stanowi na sali sądowej nieocenione wsparcie. Wynika to nie tylko z absolutnej konieczności rozumienia przepisów prawa i swobody poruszania się w procedurze cywilnej, ale jest potrzebne również dlatego, że zawodowy pełnomocnik z reguły posiada lepszy ogląd sprawy, nie kieruje się emocjami i potrafi doradzić rozwiązania optymalne i korzystne dla klienta.

Właściwość sądu w sprawach o rozwód

Zgodnie z art. 41 k.p.c., powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód jest zawsze sąd okręgowy. W województwie dolnośląskim sądy okręgowe mają swoją siedzibę w miastach: Wrocław, Legnica, Świdnica i Jelenia Góra.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie – różnice w kontekście alimentów

Ustawodawca w Polsce rozróżnia trzy możliwości zakończenia związku małżeńskiego: poprzez rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron oraz rozwód z winy obu stron. Poza sprawą satysfakcji w związku z wynikiem procesu, najistotniejszym zagadnieniem, które wiąże się z kwestią winy, są alimenty na rzecz byłego małżonka w sytuacji rozwiązania małżeństwa stron.

Jeżeli chodzi o rozwód bez orzekania o winie i rozwód z winy obu stron, sytuacja w przedmiocie alimentów wygląda analogicznie. Kryterium ubiegania się o alimenty od byłego małżonka stanowi pozostawanie w niedostatku. Niedostatek definiowany jest w orzecznictwie jako stan, w którym osoba nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części (wyrok Sądu Najwyższego z 7.09.2000 r., sygn. akt I CKN 872/00). Alimenty w takiej sytuacji są jednak ograniczone czasowo – do momentu zawarcia kolejnego związku małżeńskiego albo nie dłużej niż przez 5 lat (przedłużyć ten termin sąd może jedynie w wyjątkowych przypadkach).

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku winy jednego z małżonków za rozkład pożycia. W takiej sytuacji nie ma potrzeby, aby reprezentujący stronę adwokat czy radca prawny wykazywał niedostatek swojego klienta, bowiem dla zasądzenia alimentów wystarczy istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas obowiązek alimentacyjny jest nieograniczony w czasie (oczywiście w razie zmiany okoliczności można doprowadzić do zmiany orzeczenia), ale definitywnie wygasa wyłącznie z chwilą zawarcia przez małżonka nieponoszącego winy w rozkładzie pożycia nowego związku małżeńskiego. Małżonek uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie jest uprawniony do dochodzenia alimentów od małżonka niewinnego.

Pomoc prawna adwokata lub radcy prawnego w sprawach o rozwód

Trudności dowodowe związane z wykazaniem winy w rozkładzie pożycia, a także przesłanek alimentacyjnych, a nade wszystko ogromne emocje związane z koniecznością uregulowania spraw związanych z małoletnimi dziećmi, powodują, że samodzielna reprezentacja, zwłaszcza w tak ważnych, życiowych sprawach, nie jest pożądana.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się prawem rodzinnym, a współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Na co dzień działamy we Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy i Jeleniej Górze, ale jeśli klient chciałby zlecić sprawę poza obszarem województwa dolnośląskiego, jesteśmy gotowi podjąć się współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii prawnej z Wrocławia.