Prawo Cywilne

Proces cywilny charakteryzuje się daleko idąca kontradyktoryjnością i równością stron wobec składu orzekającego, wobec czego kluczową sprawą jest, aby pełnomocnicy profesjonalni w sposób maksymalnie precyzyjny kierowali wnioski, realizując tym samym wolę swoich mocodawców.

Jednocześnie pamiętamy, że dla zawodowego pełnomocnika najważniejsza jest terminowość, a uchybienie terminu zazwyczaj niesie dla strony przykre konsekwencje procesowe. Wiemy doskonale, że oprócz doskonałego produktu, jaki oferujemy, liczy się również sprawne działanie.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Prawo cywilne obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, jakie toczą się na wokandach sądowych każdego dnia. Ta gałąź prawa reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki pomiędzy podmiotami, które są równorzędne wobec prawa – oznacza to tyle, że żaden podmiot nie jest podporządkowany drugiemu.

 

Kogo dotyczy prawo cywilne?

Przepisy prawa cywilnego mają swoje zastosowanie wobec osób fizycznych oraz osób prawnych, a także organizacji nieposiadających osobowości prawnej. Prawo cywilne odnosi się do relacji oraz stosunków, jakie zachodzą pomiędzy tymi osobami lub podmiotami. Do sądu najczęściej trafiają sprawy, w których jedna ze stron uważa, że druga nie postępuje uczciwie lub właściwe w relacjach, jakie pomiędzy nimi zachodzą – mogą dotyczyć one zobowiązań rodzinnych, wspólnego interesu, życia we wspólnocie lub społeczności, a także stosunku pracy.

 

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne definiuje, w jaki sposób powinny wyglądać relacje pomiędzy podmiotami, które weszły na drogę sądową. Określa ich wzajemne zobowiązania oraz to, w jaki sposób powinno wyglądać ich wspólne funkcjonowanie w środowisku, w którym żyją lub prowadzą interesy.

 

Dlaczego pomoc pełnomocnika jest tutaj niezbędna?

Wejście na drogę sądową w zakresie prawa cywilnego bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika może okazać się brzemienne w skutkach. Wynika to po pierwsze z faktu, że w prawie cywilnym nie stosuje się przymusu ze strony państwa. Po drugie, w postępowaniu cywilnym równe traktowanie każdej ze stron jest przez skład orzekający sądu bardzo mocno przestrzegane, dlatego też kluczowe znaczenie mają tutaj terminowość, prawidłowo sporządzone wnioski, a także zebrany materiał dowodowy. W tym kontekście nieoceniona okaże się pomoc prawnika, który dobrze zna realia postępowania cywilnego oraz posiada kompetencje pozwalające mu prowadzić profesjonalne i skuteczne pełnomocnictwo.Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!

 

Prawo cywilne – zakres usług

Współpracują z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym prawnicy podczas pełnienia pełnomocnictwa w czasie postępowania cywilnego wykonają dla Ciebie czynności, których celem będzie przekonanie składu orzekającego do wydania orzeczenia na Twoją korzyść. Wśród czynności tych znajdują się:

 • doradztwo i pomoc przy sporządzaniu umów cywilno-prawnych oraz ich prawidłowej interpretacji;
 • reprezentowanie na sali sądowej podczas trwania postępowania mediacyjnego oraz arbitrażowego, w trakcie postępowania przed sądem oraz postępowania egzekucyjnego;
 • przygotowywanie i sporządzanie pism procesowych;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami.

 

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego bierzemy udział?

Współpracujący z nami prawnicy posiadają bogate doświadczenie w sprawowaniu pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym. W swojej karierze zawodowej poznali specyfikę zarówno najczęściej toczących się spraw, jak też tych mniej powszechnych. W razie konieczności, udzielą Ci pomocy w takich sprawach, jak m.in.:

 • wady oświadczenia woli,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • skarga pauliańska,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • nienależne świadczenie,
 • przedawnienie roszczeń,
 • własność,
 • nakłady,
 • postepowania działowe,
 • posiadanie,
 • użytkowanie,
 • służebności,
 • droga konieczna,
 • służebność przesyłu,
 • sprzedaż,
 • rękojmia za wady ruchomości,
 • rękojmia za wady nieruchomości,
 • zamiana,
 • dostawa,
 • kontraktacja,
 • umowa o dzieło,
 • pozwy przeciwko wykonawcą,
 • umowa o roboty budowlane,
 • najem i dzierżawa,
 • pozwy z umowy najmu,
 • eksmisje,
 • umowa leasingu,
 • użyczenie,
 • pożyczka,
 • sprawy o zwrot pożyczki,
 • umowa agencyjna,
 • umowa komisu,
 • umowa przewozu,
 • umowa spedycji,
 • umowa ubezpieczenia,
 • pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC,
 • Pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek,
 • przechowanie,
 • poręczenie,
 • darowizna,
 • renta i dożywocie,
 • odszkodowania,
 • pozwy przeciwko ubezpieczalniom i podmiotom medycznym,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • dziedziczenie na podstawie testamentu,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • dział spadku.