Prawo Karne i Karnoskarbowe

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Od momentu zatrzymania, w gabinecie prokuratora, poprzez salę sądową, bronimy oskarżonych i wspieramy ich rodziny, często w najtrudniejszych dla nich chwilach. Rozumiemy, że za każdą ze zleconych nam spraw stoi człowiek, którego los zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, swoim klientom zawsze staramy się proponować rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

Z uwagi na specyfikę postępowań karnych, a także zasadę, zgodnie z którą klienci coraz rzadziej kierują się właściwością miejscową działalności adwokata, w sprawach karnych zastępujemy oskarżonych na terenie całej Polski.

Nasi adwokaci z powodzeniem występują również w roli oskarżycieli posiłkowych.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Każda osoba zatrzymana w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa gospodarczego czy też osoba z przedstawionym aktem oskarżenia ma prawo do skorzystania z pomocy adwokata z wyboru. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku osób pokrzywdzonych przez inne osoby działające wbrew prawu lub przyjętym przepisom.

 

Prawo karne Wrocław – skorzystaj z naszej pomocy

Adwokat od spraw karnych i karnoskarbowych ma kompetencje do tego, by reprezentować osoby oskarżone lub pokrzywdzone w czasie procesu sądowego. Jego zadaniem jest reprezentowanie swoich klientów na sali sądowej, jak i ukierunkowywanie postępowania jeszcze na etapie przygotowawczym. W ramach reprezentowania naszych klientów w czasie postępowania sądowego współpracujący z nami adwokaci:

 • reprezentują osoby oskarżone lub pokrzywdzone na sali sądowej,
 • przygotowują materiały dowodowe w interesie swoich klientów,
 • sporządzają niezbędne pisma procesowe w tym apelacje i środki odwoławcze,
 • biorą osobisty udział w czynnościach procesowych, jakie mają miejsce w ramach postępowania

 

Adwokat prawa karnego skarbowego – dlaczego jest niezbędny w czasie postępowania?

Dzisiejsze realia gospodarcze i skarbowe są niezwykle dynamiczne, dlatego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub zawieraniu umów handlowych łatwo o błędy czy nieporozumienia, które mogą wywołać lawinę konsekwencji, również związanych z wejściem na drogę sądową.

W dziedzinie prawa karnego skarbowego znaczenie mają nawet najdrobniejsze i z pozoru nieistotne zdarzenia gospodarcze lub związane z zarządzaniem firmą, tj. w relacjach pomiędzy wspólnikami, kontrahentami czy też pomiędzy kadrą menedżerską a pracowniczą. Nasi adwokaci podejmą wszelkie starania w celu przedstawienia materiału dowodowego świadczącego o niewinności lub wpływającego na złagodzenie kary dla naszych klientów.

Źle prowadzona sprawa karna z zakresu skarbowego lub gospodarczego może wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami, dlatego pomoc prawnika biegle znającego tę dziedzinę prawa, a także realia sądowe może okazać się kluczowa dla przebiegu postępowania. Dla przebiegu postępowania z zakresu prawa karnego skarbowego ogromne znaczenie mają bowiem zeznania oraz materiał dowodowy zebrany przed wszczęciem postępowania sądowego.

 

Dolnośląski Holdin Prawny – na jaką pomoc możesz liczyć?

Im prędzej adwokat zostanie zaangażowany w postępowanie, tym więcej korzyści wyciągną z tego nasi klienci. Wynika to z faktu, że znajomość prawa karnego i karnoskarbowego, a także obycie w realiach sądowych i procesowych pozwala uniknąć nieporozumień lub niezamierzonych błędów, które mogłyby nadszarpnąć wiarygodność naszych klientów przed kolejnymi etapami postępowania. W tym celu adwokaci prawa karnego biorą udział w różnych czynnościach, takich jak:

 • przesłuchania świadków lub stron postępowania,
 • wizjach lokalnych,
 • eksperymentach sądowych.

Współpracujący z nami adwokaci z Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry posiadają wieloletnie doświadczenie, bogatą wiedzę oraz duże obycie w realiach sądowych i procesowych. Dlatego im wcześniej zdecydujesz się zaangażować ich w postępowanie ze swoim udziałem, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uda im się przekonać sąd do wydania korzystnego wyroku lub orzeczenia.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 

Szeroki zakres spraw, w których możemy Cię reprezentować

W zakresie prawa karnego i karnoskarbowego prowadziliśmy już setki spraw, w których osiągaliśmy sukcesy na rzecz naszych Klientów. Obywatele często muszą borykać się ze skutkami nieuczciwych ofert, zawiłościami biurokracji czy wreszcie zamierzonym działaniem innych osób, którego celem jest wyrządzenie krzywdy lub zdobycie korzyści. Również osoby oskarżone mają prawo do uwzględnienia w postępowaniu okoliczności łagodzących, dzięki którym sąd ogłosi łagodniejszy wymiar kary. Rolą adwokata jest wykorzystanie wszystkich możliwości, dzięki którym sąd spojrzy przychylnie na stronę jego klienta.

Udzieliliśmy naszym Klientom pomocy w zakresie następujących spraw.

 • Obrona podejrzanych i oskarżonych.
 • Nadzwyczajne złagodzenie kary.
 • Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
 • „Mały świadek koronny”.
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego.
 • Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.
 • Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych.
 • Subsydiarny akt oskarżenia.
 • Prywatny akt oskarżenia:
  • pomówienie,
  • znieważenie.
  • naruszenie nietykalności cielesnej.
 • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne.
 • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przestępstwa przeciwko obronności.
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
  • pobicie,
  • pobicie ze skutkiem śmiertelnym,
  • naruszenie czynności narządu ciała powyżej 7 dni,
  • naruszenie czynności narządu ciała poniżej 7 dni,
  • bójka,
  • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:
  • spowodowanie pożaru,
  • podpalenie,
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
  • wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
  • wypadek w komunikacji,
  • prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • prowadzenie bez uprawnień.
 • Przestępstwa przeciwko środowisku.
 • Przestępstwa przeciwko wolności:
  • pozbawienie wolności,
  • handel ludźmi,
  • pozbawienie wolności,
  • stalking.
 • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
  • gwałt,
  • doprowadzenie do innej czynności seksualnej,
  • doprowadzenie do innej czynności seksualnej z małoletnim,
  • sutenerstwo.
 • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:
  • znęty,
  • niealimentacja.
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
  • pomówienie,
  • znieważenie,
  • naruszenie nietykalności cielesnej.
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
 • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
 • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości:
  • prowadzenie bez uprawnień,
  • zajmowanie stanowiska wbrew zakazowi sądu,
 • Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.
 • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
  • podrabianie dokumentów,
  • poświadczenie nieprawdy,
  • przywłaszczenie dokumentów.
 • Przestępstwa przeciwko mieniu:
  • kradzież,
  • kradzież z włamaniem,
  • przywłaszczenie,
  • rozbój,
  • oszustwo.
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:
  • nadużycie uprawnień,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • wyłudzenie kredytu,
  • wyłudzenie odszkodowania,
  • pranie brudnych pieniędzy,
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi:
  • fałszerstwo.
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami.
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych:
  • karuzele VAT-owskie,
  • wyłudzenie podatku VAT,
  • tytoń,
  • wprowadzenie krajanki do obrotu.
 • Przestępstwa narkotykowe (marihuana, amfetamina, MDMA, Mefedron, kokaina, heroina):
  • posiadanie,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • udział w obrocie,
  • przemyt,
  • wytwarzanie,
  • hodowla.
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego.
 • Apelacja w sprawach karnych.
 • Zażalenie w sprawach karnych.