Rozdzielność majątkowa – kiedy realnie chroni interesy współmałżonka?

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności?

22 grudnia 2021
Co-zrobić-kiedy-pracodawca-nie-wydał=świadectwa-pracy

Co zrobić, kiedy pracodawca nie wydał świadectwa pracy?

13 stycznia 2022
Rozdzielność-majątkowa–kiedy-realnie-chroni-interesy-współmałżonka?

Wchodząc w związek małżeński, decydujemy się na określony ustrój majątkowy (wspólność albo rozdzielność). Jeśli nie podejmujemy żadnego działania, ustrój przewidziany przez ustawodawcę to wspólność małżeńska. Na rozdzielność decydujemy się zwykle z określonych powodów – często, by zabezpieczyć interesy finansowe swojej rodziny.

Rodzaje rozdzielności i sposób jej uzyskania

  • Intercyza – odbywa się za obopólną zgodą małżonków w obecności notariusza i nie działa wstecz.
  • Rozdzielność sądowa – nie wymaga zgody małżonków i w określonych przypadkach ma moc wsteczną. W przypadku tego rodzaju rozdzielności wnioskodawcą oprócz któregoś z małżonków, może być również osoba obca – wierzyciel. W tej sytuacji wierzyciel winien udowodnić sądowi, że tylko ustanowienie rozdzielności między małżonkami pozwoli mu odzyskać należności.
  • Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa – ma miejsce, kiedy jedno z małżonków zostaje ubezwłasnowolnione, sąd ogłosił separację albo wobec jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość.

Czy rozdzielność chroni współmałżonka przez długami drugiej strony?

Zasada dotycząca rozdzielności majątkowej mówi o tym, że każdy z małżonków zarządza własnym majątkiem i jest odpowiedzialny tylko za swoje zobowiązania. Nie ma w tym przypadku wątpliwości, jeśli rozdzielność powstała przed zawarciem małżeństwa. Jednak, kiedy dokonujemy rozdzielności w trakcie jego trwania trzeba mieć świadomość, że zobowiązania, które powstały, czy to w wyniku działalności zawodowej jednego z małżonków, czy to w przypadku zaciągnięcia np. kredytu/pożyczki – a druga strona o nich wiedziała – są wspólne. Dopóki na drodze sądowej nie zostanie udowodnione, że jedno z małżonków nie wiedziało nic o powstających zobowiązaniach / nie uczestniczyło w ich powstawaniu, będą oni odpowiadać za spłacenie ich wspólnie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąRozdzielność majątkowa a własna działalność gospodarcza

Prowadząc własny biznes należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie pozwoli realnie chronić interesy swojej rodziny. Jedną z takich reguł jest informowanie kontrahenta o zawartej rozdzielności majątkowej z żoną / mężem. Dopiero to pozwoli chronić interesy drugiego małżonka
w przypadku egzekwowania zobowiązań. Taka informacja, niezależnie od tego czy jest umieszczona
w CEIDG, powinna pojawić się najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Prawo do dziedziczenia przy rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa nie wprowadza zmian w zakresie dziedziczenia. W przypadku śmierci jednego z małżonków obowiązują zasady prawa spadkowego. W pierwszej kolejności dziedziczy współmałżonek i dzieci, przy czym obowiązuje reguła, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości majątku.

Czy rozdzielność majątkowa rzutuje na prawo do alimentów?

Obowiązek alimentacyjny jest niezależny od stosunku majątkowego małżonków. Rozdzielność majątkowa nie chroni przed płaceniem alimentów na dzieci lub drugiego małżonka. Decydując się na rozdzielność z w/w powodów warto zasięgnąć opinii adwokata. Znajomość prawa i właściwe
z niego korzystanie uchroni przed podjęciem niewłaściwych decyzji.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!