Kiedy sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności?

Zwolnienie dyscyplinarne – czy przysługują mi roszczenia cywilnoprawne?

15 grudnia 2021
Rozdzielność-majątkowa–kiedy-realnie-chroni-interesy-współmałżonka?

Rozdzielność majątkowa – kiedy realnie chroni interesy współmałżonka?

6 stycznia 2022

Warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności oznacza, że sąd zarządza zawieszenie jej wykonania na okres próby. Nie oznacza to jednak, że skazany może spać spokojnie – do końca okresu próby musi liczyć się z tym, że sąd może zarządzić wykonanie kary. Tłumaczymy, w jakich sytuacjach warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności może zostać odwieszona.

Ile wynosi okres próby?

Najczęściej okres próby warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wynosi od 1 roku do 3 lat. Dotyczy wyłącznie osób, które nie były wcześniej skazane na karę pozbawienia wolności. W przypadku sprawców młodocianych oraz osób, które dopuściły się przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby, z którą wspólnie zamieszkują, okres zawieszenia może wynieść od 2 do 5 lat. Czas próby liczony jest od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu.

Kiedy skazany musi odbyć karę?

Istnieją trzy przesłanki, zgodnie z którymi sąd jest zobowiązany do zarządzenia odbycia kary przez osobę, wobec której zapadł wyrok pozbawienia wolności. Skazany musi udać się do zakładu karnego w następujących sytuacjach.

Skazany popełnia przestępstwo umyślnie, a sąd orzeka za nie prawomocnie karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej warunkowo na okres próby.

Osoba skazana za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy bądź groźby karalnej wobec osoby najbliższej lub osoby małoletniej, z którą wspólnie zamieszkuje, ponownie dopuszcza się tego rodzaju przestępstwa.

Osoba skazana rażąco narusza porządek prawny, nawet po udzieleniu pisemnego upomnienia przez kuratora sądowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąKiedy sąd może – ale nie musi – zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności?

Oprócz sytuacji, w których sąd jest zobowiązany przepisami prawa do zarządzenia odbycia kary, istnieją także takie, kiedy jest to zależne od jego decyzji. Dochodzi do nich głównie wtedy, gdy w czasie trwania okresu próby skazany dopuszcza się rażących naruszeń porządku prawnego, popełnia inne przestępstwa lub unika dozoru i nie wywiązuje się ze zobowiązań, które zostały na niego nałożone wraz z wyrokiem. W takiej sytuacji sąd może zarządzić odbycie kary, ale nie musi tego robić. Wiele zależy od jego decyzji oraz argumentacji obrońcy osoby skazanej. Holding Prawny – adwokaci z Wrocławia – posiadają bogate doświadczenie, które pozwoliło im osiągnąć korzystny przebieg postępowania karnego przeciwko ich klientom.

Kiedy sąd może odwiesić karę?

Prawo karne wykonawcze przewiduje sytuacje, w których sąd może orzec odwieszenie kary i nakazać osobie skazanej odbycie wyroku w zakładzie karnym. Nie może jednak mieć to miejsca później niż 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Podstawą do zarządzenia odbycia kary mogą jedynie te czyny skazanego, które wydarzyły się w okresie trwania próby.

Jaki sąd decyduje o wykonaniu kary?

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności wydaje sąd pierwszej instancji, którym najczęściej jest sąd rejonowy. W postępowaniu mogą brać udział skazany wraz ze swoim obrońcą, prokurator oraz kurator sądowy zawodowy.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!