Kiedy sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności?

Zwolnienie dyscyplinarne – czy przysługują mi roszczenia cywilnoprawne?

15 grudnia 2021

Warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności oznacza, że sąd zarządza zawieszenie jej wykonania na okres próby. Nie oznacza to jednak, że skazany może spać spokojnie – do końca okresu próby musi liczyć się z tym, że sąd może zarządzić wykonanie kary. Tłumaczymy, w jakich sytuacjach warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności może zostać odwieszona.

Ile wynosi okres próby?

Najczęściej okres próby warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wynosi od 1 roku do 3 lat. Dotyczy wyłącznie osób, które nie były wcześniej skazane na karę pozbawienia wolności. W przypadku sprawców młodocianych oraz osób, które dopuściły się przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby, z którą wspólnie zamieszkują, okres zawieszenia może wynieść od 2 do 5 lat. Czas próby liczony jest od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu.

Kiedy skazany musi odbyć karę?

Istnieją trzy przesłanki, zgodnie z którymi sąd jest zobowiązany do zarządzenia odbycia kary przez osobę, wobec której zapadł wyrok pozbawienia wolności. Skazany musi udać się do zakładu karnego w następujących sytuacjach.

Skazany popełnia przestępstwo umyślnie, a sąd orzeka za nie prawomocnie karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej warunkowo na okres próby.

Osoba skazana za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy bądź groźby karalnej wobec osoby najbliższej lub osoby małoletniej, z którą wspólnie zamieszkuje, ponownie dopuszcza się tego rodzaju przestępstwa.

Osoba skazana rażąco narusza porządek prawny, nawet po udzieleniu pisemnego upomnienia przez kuratora sądowego.

Kiedy sąd może – ale nie musi – zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności?

Oprócz sytuacji, w których sąd jest zobowiązany przepisami prawa do zarządzenia odbycia kary, istnieją także takie, kiedy jest to zależne od jego decyzji. Dochodzi do nich głównie wtedy, gdy w czasie trwania okresu próby skazany dopuszcza się rażących naruszeń porządku prawnego, popełnia inne przestępstwa lub unika dozoru i nie wywiązuje się ze zobowiązań, które zostały na niego nałożone wraz z wyrokiem. W takiej sytuacji sąd może zarządzić odbycie kary, ale nie musi tego robić. Wiele zależy od jego decyzji oraz argumentacji obrońcy osoby skazanej. Holding Prawny – adwokaci z Wrocławia – posiadają bogate doświadczenie, które pozwoliło im osiągnąć korzystny przebieg postępowania karnego przeciwko ich klientom.

Kiedy sąd może odwiesić karę?

Prawo karne wykonawcze przewiduje sytuacje, w których sąd może orzec odwieszenie kary i nakazać osobie skazanej odbycie wyroku w zakładzie karnym. Nie może jednak mieć to miejsca później niż 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Podstawą do zarządzenia odbycia kary mogą jedynie te czyny skazanego, które wydarzyły się w okresie trwania próby.

Jaki sąd decyduje o wykonaniu kary?

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności wydaje sąd pierwszej instancji, którym najczęściej jest sąd rejonowy. W postępowaniu mogą brać udział skazany wraz ze swoim obrońcą, prokurator oraz kurator sądowy zawodowy.