Zwolnienie dyscyplinarne – czy przysługują mi roszczenia cywilnoprawne?

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

8 grudnia 2021

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności?

22 grudnia 2021

Zwolnienie dyscyplinarne jest dla pracownika o tyle problematyczne, że może mieć on przez to problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Dlatego zwolniony w takim trybie pracownik ma prawo ubiegać o się odszkodowanie – nie tylko w wysokości trzykrotności swojej pensji. Poznaj argumenty, które przekonają sąd do takiej decyzji.

Jakie konsekwencje niesie dyscyplinarka?

Zwolnienie dyscyplinarne jest najpoważniejszą sankcją, jaką przewiduje prawo pracy dla pracodawcy, którego pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Artykuł 52 Kodeksu pracy może być zastosowany, kiedy pracownik dopuszcza się wspomnianego czynu, a skutkuje on:

  • natychmiastowym ustaniem stosunku pracy;
  • brakiem okresu wypowiedzenia, skutkującego brakiem wynagrodzenia za ten czas;
  • brakiem natychmiastowego prawa do zasiłku dla bezrobotnych (przysługuje ono dopiero 180 dni po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy);
  • wpisaniem do świadectwa pracy informacji o dyscyplinarnym zwolnieniu.

Warto tutaj wspomnieć także o tym, że osoba zwolniona dyscyplinarnie może borykać się z traumą i negatywnymi opiniami swojego środowiska. Jest to bardzo surowa sankcja, dlatego może być stosowana wyłącznie z rozwagą. W związku z tym obowiązuje przepis, który mówi o tym, że pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dowiedzeniu się o okolicznościach, które przemawiają za wypowiedzeniem umowy w tym trybie.

Czego może żądać pracownik zwolniony dyscyplinarnie?

Przepisy ujęte w artykule 52 Kodeksu pracy mówią o tym, że pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie, może rościć o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Kiedy można przysługuje Ci odszkodowanie?

Odszkodowanie jest jedynym możliwym prawem pracownika, jeśli rozwiązana została umowa terminowa, upłynięcia terminu, do którego miała obowiązywać umowa lub w sytuacji, kiedy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane z powodu zbliżającego się terminu upływu umowy.

Oprócz tego sąd może zdecydować o odszkodowaniu w zasadzie w każdej sytuacji, kiedy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie, za wyjątkiem przypadków, kiedy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem na mocy przepisu szczególnego.

Ile może wynieść odszkodowanie?

Tutaj w grę wchodzi artykuł 58 Kodeksu pracy, które mówi o tym, że pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie przysługuje odszkodowanie równe wynagrodzeniu, jakie otrzymałby w czasie okresu wypowiedzenia. Maksymalny okres wypowiedzenia może wynieść 3 miesiące, co oznacza, że zwolniony dyscyplinarnie pracownik może liczyć na odszkodowanie w wysokości trzykrotności swojej pensji.

Większe odszkodowanie na podstawie Kodeksu cywilnego

Może się zdarzyć, że intencją pracodawcy jest pokrzywdzenie zwalnianego pracownika, a nie tylko wypowiedzenie mu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W takiej sytuacji często dochodzi do bezprawnych działań pracodawcy wobec pracownika, które mogą skutkować przyznaniem odszkodowania na mocy przepisów ujętych w Kodeksie cywilnym. Osiągnąć ten cel można z pomocą adwokata – we Wrocławiu można liczyć na pomoc doświadczonych specjalistów, współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!