Czy karę grzywny można rozłożyć na raty?

Niezdolność do pracy – komu przysługuje renta?

27 października 2021

Czy można uzyskać alimenty za okres wsteczny?

17 listopada 2021

Grzywna stanowi karę pieniężną, która dla skazanego zazwyczaj jest dość dotkliwa. Po wydaniu wyroku przez sąd, zgodnie z przepisami, skazany ma 30 dni na zapłatę grzywny, licząc od momentu otrzymania zawiadomienia.

Grzywna powinna zostać zapłacona w całości, jednak istnieją sytuacje, w których skazany ma możliwość rozłożenia jej na raty. Jak to wygląda w praktyce i kiedy można liczyć na spłacanie kary grzywny w ratach?

Sposób naliczania grzywny

Grzywnę najczęściej orzeka się w stawkach dziennych (zdarza się określenie jej kwotowo). Ich liczba zależy od indywidualnego przypadku i ustalana jest przez sąd w zależności od danej sytuacji. Z kolei w określaniu wysokości dziennych stawek, uwzględnia się sytuację majątkową i możliwości zarobkowania skazanego, jego sytuację rodzinną, a także warunki osobiste.

Grzywna płacona w ratach

Prawo karne wykonawcze określa sytuacje, kiedy to grzywna może zostać rozłożona na raty. Zgodnie z przepisami całość zasądzonej grzywny może być opłacana w równych częściach, lecz okres spłaty grzywny nie może przekraczać 1 roku. Czas ten liczony jest od momentu wydania pierwszego postanowienia.

W szczególnych sytuacjach czas spłaty grzywny może być wydłużony do maksymalnie trzech lat. Natychmiastowa zapłata kary pieniężnej najczęściej zostaje rozłożona na raty, gdy zachodzą wyraźne przesłanki, że jednorazowa zapłata pociągnęłaby za sobą negatywne skutki dla skazanego bądź jego rodziny.

O rozłożenie kary pieniężnej na raty skazany może wnioskować nie tylko w powyższych przypadkach, ale i wtedy, gdy wysokość grzywny jest znaczna. Właściwie wypełniony wniosek ma ogromne znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia. Niewielki błąd formalny może skutkować odrzuceniem wniosku, warto zatem skorzystać z fachowej pomocy w przygotowaniu wniosku, jaką oferują adwokaci z Wrocławia, współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Wniosek o rozłożenie na raty

We wniosku o rozłożenie grzywny na raty skazany musi bardzo dokładnie uargumentować, dlaczego nie jest w stanie zapłacić kary pieniężnej jednorazowo; w jaki sposób wpłynęłoby to na sytuację ekonomiczną jego oraz rodziny.
Skazany we wniosku musi ponadto określić, w ilu ratach chce spłacać grzywnę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd zwykle zgadza się na comiesięczne raty. Skazany powinien jednak pamiętać o tym, że spóźnienie się z płatnością chociażby jednej raty, może mieć poważne konsekwencje prawne. Grzywna może ponadto zostać zamieniona na karę pozbawienia wolności, jeśli nie zostanie w ogóle opłacona.

Postępowanie w przypadku odrzucenia wniosku

Sąd analizuje indywidualnie każdy wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Nawet mocna argumentacja może być niewystarczająca, co skutkuje odrzuceniem wniosku. W takich sytuacjach można składać odwołanie.

Najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do adwokata radcy prawnego we Wrocławiu, aby właściwie przygotować niezbędne dokumenty. Radca wspomoże także na etapie oceny, czy u skazanego występują przesłanki do rozłożenia grzywny na raty lub jej całkowitego umorzenia.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!