Niezdolność do pracy – komu przysługuje renta?

Oszustwo internetowe – jak możesz odzyskać pieniądze?

13 października 2021

Czy karę grzywny można rozłożyć na raty?

10 listopada 2021

Osoba, która ze względu na problemy zdrowotne nie może wykonywać pracy zarobkowej lub nie jest w stanie podjąć zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, może wystąpić o przyznanie renty.

W powyższych przypadkach powstaje całkowita lub częściowa niezdolność do wykonywania pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rentę? Czym jest renta szkoleniowa i kto orzeka o niezdolności do pracy?

Całkowita lub częściowa niezdolność do pracy – definicja

Całkowita niezdolność do pracy obejmuje osoby, które w wyniku uszczerbku na zdrowiu nie są w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Częściowa niezdolność do pracy może być zaś orzeczona u osób, które z powodu naruszenia sprawności organizmu nie mogą wykonywać pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

W przypadku orzekania o niezdolności do pracy uwzględnia się nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale i brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Osoba ubezpieczona musi spełnić kilka warunków łącznie:

  • zostaje uznana przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany staż ubezpieczenia – odpowiedni do wieku (uwzględnia się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe),
  • niezdolność do pracy powstała w okresach, które zostały ściśle określone w ustawie.

Renty – stała, okresowa, szkoleniowa

Wyróżnia się trzy rodzaje rent. Stała renta przysługuje osobom ubezpieczonym, u których niezdolność do wykonywania pracy została uznana za trwałą.

Jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy, może zostać przyznana renta okresowa. Czas jej wypłacania osobie ubezpieczonej, zależy od decyzji organu rentowego.

Czym jest renta szkoleniowa?

Gdy osoba ubezpieczona spełnia warunki wymagane, aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, ponadto uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, co wiąże się z niemożnością wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, może skorzystać z renty szkoleniowej. Ta forma pomocy przyznawana jest na okres 6 miesięcy, przy czym okres ten może zostać wydłużony – maksymalnie do 36 miesięcy, lub skrócony. Zarówno do wydłużenia, jak i skrócenia okresu pobierania renty szkoleniowej, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Orzecznictwo ZUS-u w przypadku niezdolności do pracy dla wielu ubezpieczonych nie jest satysfakcjonujące. Osoby, którym odmówiono przyznania renty mogą dochodzić swoich praw przed sądem, o ile wyczerpały wszystkie inne możliwości. Nieocenioną pomocą ekspercką w tym zakresie służy Holding prawny – adwokaci z Wrocławia.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytuły częściowej niezdolności do pracy, stanowi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta szkoleniowa wynosi zaś 75% podstawy jej wymiaru. Na jej wysokość nie ma wpływu wymiar stażu ubezpieczeniowego.

W sytuacjach, gdy problemy zdrowotne stają się długotrwałe i przynoszą konsekwencję, w postaci niemożności zarobkowania, uzyskanie tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, pozwala na otrzymanie renty i zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb życiowych.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!