Alimenty na byłego małżonka żyjącego w konkubinacie

3 sposoby na skuteczne egzekwowanie długów

23 marca 2021

Podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego cz. 1 – krewni spadkodawcy

20 kwietnia 2021

Zgodnie z art. 60 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a w wyniku rozwodu znalazł się w niedostatku lub jego sytuacja majątkowa znacznie się pogorszyła, może żądać od byłego małżonka alimentów. Obowiązek alimentacyjny ustaje jednak w momencie ponownego zawarcia małżeństwa przez tego z byłych małżonków, który alimenty pobierał. Jak przedstawia się sytuacja, kiedy osoba żyje w konkubinacie?


Kiedy sąd może orzec konieczność płacenia alimentów na byłego małżonka?

Zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka może nastąpić w zasadzie w każdym przypadku udzielania rozwodu, jednakże muszą zostać spełnione konkretne warunki.

  • Rozwód bez orzekania o winie – wówczas o alimenty może ubiegać się były małżonek, którego sytuacja materialna wskutek rozwodu pogorszy się i znajdzie się on w niedostatku. Alimenty zwykle udzielane są na okres maksymalnie pięciu lat, a przedłużenie tego okresu może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i w praktyce zdarza się rzadko.
  • Rozwód z winy obojga małżonków – były małżonek, który ubiega się o alimenty również musi wykazać, że wskutek rozwodu znalazł się w sytuacji niedostatku. Różnicą jest tu jednak brak określonego okresu, na jaki alimenty te mogą zostać zasądzone.
  • Rozwód z winy jednego z małżonków – wówczas małżonek uznany za niewinnego rozpadu pożycia małżeńskiego może wnosić o alimenty w sytuacji, w której jego sytuacja materialna uległa wyraźnemu pogorszeniu. Nie musi wykazywać jednak stanu niedostatku, czyli sytuacji, w której ma problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. W tym wypadku alimenty również nie są określone w czasie.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertąCo oznacza brak limitu czasowego przy zasądzeniu alimentów?

Jeżeli alimenty zostają zasądzona na czas nieokreślony oznacza to, że obowiązek ich płacenie może zostać uchylony jedynie decyzją sądu. Istnieje również możliwość ich obniżenia lub podniesienia. Na decyzję sądu mogą wpłynąć sytuacje życiowe obojga byłych małżonków, m.in. stan ich zdrowia czy wysokość dochodu. W postępowaniach sądowych o uchylenie lub zmianę alimentów na byłego małżonka konieczne będą rzetelna argumentacja i zebranie argumentów, w czym pomoże adwokat do spraw rodzinnych.


Alimenty na żonę / alimenty na męża a nowy związek byłego współmałżonka

Obowiązek alimentacyjny ustaje, kiedy były małżonek ponownie wejdzie w związek małżeński. Uznaje się bowiem, że płacenie w takiej sytuacji – kiedy osoba stworzyła nową rodzinę z zachowaniem jej społecznych funkcji – płacenie alimentów nie byłoby zgodne z zasadami współżycia społecznego.


Alimenty na byłego małżonka a konkubinat

Zupełnie prawdopodobne jest, że osoba, która otrzymuje od byłego małżonka alimenty, nie chce wejść w związek małżeński z nowym partnerem właśnie ze względu na to że utraciłaby prawo do alimentów. Obecnie sądy przychylają się do orzekania, że alimenty na osobę, która tworzy trwały związek o charakterze nieformalnym, nie należą się, ponieważ podobnie jak w przypadku ponownego małżeństwa, jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Nowy związek, choć nieformalny, również pełni funkcje rodziny.

W razie postępowania sądowego konieczny może okazać się prawnik – alimenty we Wrocławiu to temat, w którym spore doświadczenie mają prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!