Czy wysokość dochodów wpływa na wysokość alimentów?

Zarządzanie spadkiem dziecka – jakie prawa i obowiązki mają rodzice?

5 lutego 2021

Alimenty na dorosłe dziecko – komu należy je wypłacać?

11 marca 2021

Dużą część postępowań z zakresu prawa rodzinnego stanowią sprawy o alimenty, o które w imienia dziecka występuje rodzic, pod którego opieką to dziecko się znajduje, przeciwko drugiemu rodzicowi (najczęściej eks-małżonkowi), który nie dokłada się do utrzymania dziecka lub przeznacza na to zbyt małe środki. W niniejszym wpisie rozwiewamy wątpliwości co do kwestii, czy na przyznania alimentów oraz ich wysokość wpływają dochodu rodzica, przeciwko któremu wytoczone jest postępowanie o alimenty.


Niskie dochody lub brak dochodu a alimenty

Wśród osób, które chciałyby wystąpić przeciwko drugiemu z rodziców swojego dziecka o alimenty, panuje powszechne przekonanie, że w przypadku, kiedy osoba nie jest nigdzie zatrudniona ani nie prowadzi działalności gospodarczej lub też odnotowuje bardzo niskie dochody, sprawa o alimenty zakończy się fiaskiem. Nie jest to jednak prawdą, bowiem wysokość alimentów nie jest uzależniona wyłącznie od wysokości dochodów rodzica, przeciwko któremu wytacza się postępowanie. Ich uzyskanie wciąż jest możliwe, potrzebny będzie jednak dobry prawnik rodzinny – Wrocław i niemal całe województwo dolnośląskie to region, gdzie w sprawach o alimenty możesz uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych prawników współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.


Od czego zależy wysokość alimentów?

Faktem jest, że alimenty nie zależą wyłącznie od tego, jak wysokie są w rzeczywistości zarobki rodzica, od którego oczekuje się płacenia alimentów. Zasadniczy wpływ mają na to również dwa ważne czynniki, a mianowicie uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, który jest obowiązany do płacenia alimentów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Uzasadnione potrzeby dziecka

Uzasadnione potrzeby dziecka rozumiane są nie tylko jako podstawowe potrzeby, które ograniczają się do zapewnianie mu egzystencji na minimalnym poziomie. Zalicza się do nich również te potrzeby, które wpływają na zapewnienie dziecku godnych warunków bytowych, które są odpowiednie do jego wieku, stanu zdrowia czy dotychczasowego standardu życia. Innymi słowy, dziecko powinno mieć zapewnione warunki finansowe niezbędne do rozwoju, efektywnego wypoczynku czy wreszcie rozrywki.


Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów

W tej kwestii decydują nie tylko aktualne rzeczywiste zarobki, ale również potencjalna wysokość dochodu, jaką rodzic mógłby osiągać, w pełni wykorzystując swoje możliwości zarobkowe. Wysokość tę ustala sąd, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

  • wykształcenie,
  • doświadczenie zawodowe,
  • ukończone kursy i szkolenia,
  • bieżącą sytuację rynkową,
  • wiek,
  • stan zdrowia,
  • umiejętności.

Wszystkie te zmienne sąd bierze pod uwagę przed wydaniem wyroku w sprawie o alimenty. W związku z tym rodzic, przeciwko któremu toczy się postępowanie o alimenty, musi liczyć się z tym, że może zostać obciążony alimentami o określonej wysokości, nawet jeśli jego aktualne dochody są stosunkowo niskie. Sąd może bowiem orzec, że przy zachowaniu należytej staranności rodzic mógłby podnieść swoje dochody.


Podsumowanie

Jak widać, wysokość dochodów nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na kwotę alimentów, jaką powinien on uiszczać. Pole do orzekania, jakie ma sąd rodzinny jest naprawdę szerokie, tym bardziej obydwie strony postępowania o alimenty mogą skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!