Zarządzanie spadkiem dziecka – jakie prawa i obowiązki mają rodzice?

Możliwość odmowy przyjęcia mandatu – czy czeka nas poważna zmiana prawa?

15 stycznia 2021

Czy wysokość dochodów wpływa na wysokość alimentów?

19 lutego 2021

W sytuacji,w której dziecko dziedziczy majątek, nasuwają się pytania na temat tego, kto ma prawo do zarządzania tymże majątkiem, jako że osoby małoletnie mogą majątek posiadać, jednakże nie mają pełnego prawa do tego, aby nim zarządzać. W niniejszym wpisie na blogu rozwiejemy Twoje wątpliwości.


Kto zarządza majątkiem małoletniego?

Zarząd nad majątkiem małoletniego, w tym również majątkiem nabytym poprzez odziedziczenie majątku, należy zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do rodziców, którzy sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską. Co więcej – zarząd ten musi być sprawowany z należytą starannością. Jednakże na rodziców nałożone są pewne ograniczenia, które z założenia mają chronić interes dziecka, dla którego odziedziczony majątek może stanowić o jakości jego przyszłości.


Zarząd majątkiem małoletniego – ograniczenia

Zarząd majątkiem dziecka przez rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską podlega nadzorowi sądu. Rodzice nie mogą bez jego zgody dokonywać czynności, które przekraczałyby zakres zwykłego zarządu. Co to oznacza? Przekroczenie zwykłego zakresu zarządu nie jest zdefiniowane przez ustawodawcę, jednak pomaga zrozumieć je orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 16.11.1982 r. (sygn. akt I CR 234/82), które mówi o tym, że decyzyjność rodziców nie może naruszać szeroko pojętego dobra dziecka oraz jego interesów życiowych.

Łatwiej rzecz ujmując – jasnym przykładem przekroczenia zwykłego zakresu zarządu może być między innymi chęć sprzedaży mieszkania, które odziedziczył małoletni. Przed przystąpieniem do takich czynności rodzice muszą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, który może się do niego przychylić lub go odrzucić. W trakcie rozpatrywania wniosku dziecko, które jest właścicielem majątku, nie staje się uczestnikiem postępowania, jednak – jeśli jego dojrzałość na to pozwala – sąd jest zobowiązany wysłuchać jego stanowiska i wziąć je pod uwagę. W takich postępowaniach skuteczną pomoc jego uczestnikom może przynieść adwokat spraw spadkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąCzy rodzice mogą być wyłączeni z zarządzania majątkiem spadkowym dziecka?

Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy dziecko jest spadkobiercą testamentowym. Może bowiem zdarzyć się, że testator wyłączy rodziców dziecka z zarządzania majątkiem, który przekazuje dziecku. Wówczas musi jasno określić w testamencie, kto będzie zarządcą majątku. Jeżeli tego nie zrobi, sąd opiekuńczy wyznacza kuratora. Jeżeli zarządca majątku lub kurator dopuszczają się zaniedbań w zarządzaniu majątkiem małoletniego, wtedy może sąd może ich odsunąć i powołać w ich miejsce nowego kuratora.


Kiedy majątek przechodzi pod zarząd dziecka

Zarząd nad majątkiem dziecka ustaje w momencie ukończenia przez nie pełnoletności. Wówczas rodzice lub zarządca majątku są zobowiązani do przekazania mu przedmiotu majątku. Nie dłużej niż po upływie roku od przejęcia zarządu nad własnym majątkiem, dziecko lub jego przedstawiciel mogą zażądać przedstawienia rachunku ze sprawowanego zarządu, jednak nie może ono uwzględniać dochodu z majątku, jakie zostały pobrane w czasie pełnienia zarządu.


Warto skorzystać z pomocy prawnika

Sprawy związane z dziedziczeniem potrafią być skomplikowane, a w momencie kiedy biorą w nich udział dzieci, stają się szczególnie wrażliwe, dlatego powinien brać w nich udział dobrze znający realia takich postępowań i uwzględniający dobro dziecka prawnik – Wrocław i wiele innych miejscowości w województwie dolnośląskim to obszar, gdzie możesz liczyć na profesjonalną pomoc adwokatów i radców prawnych współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!