Możliwość odmowy przyjęcia mandatu – czy czeka nas poważna zmiana prawa?

Czy jedno z rodziców może zdecydować o zmianie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie?

1 stycznia 2021

Zarządzanie spadkiem dziecka – jakie prawa i obowiązki mają rodzice?

5 lutego 2021

Sejm rozważa przegłosowanie zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, w obliczu których obywatele mieliby stracić możliwość odmowy przyjęcia mandatu. Tłumaczymy, z czym wiązałaby się ta zmiana, a także porównujemy propozycję nowych przepisów do stanu, który obowiązuje obecnie.

Odmowa przyjęcia mandatu – prawo obywatela

Obowiązujące obecnie przepisy w zakresie postępowania w sprawie wykroczeń dają obywatelowi prawo do odmowy przyjęcia mandatu, nakładanego przez policjanta, bez podawania przyczyny swojej decyzji. Policja w takiej sytuacji kieruje do sądu wniosek o ukaranie obywatela, który popełnił wykroczenie. Wówczas to sąd decyduje o nałożeniu grzywny, a jego decyzja jest niezależna i w żaden sposób nie związana z wcześniejszą decyzją, jaką podjął funkcjonariusz, który zamierzał nałożyć na obywatela mandat.

Jakie zmiany mogą wejść w życie?

Propozycja grupy posłów, która wniosła projekt ustawy, zakłada, że obywatel nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu, a jeżeli nie zgodzi się z decyzją funkcjonariusza, będzie mógł zaskarżyć decyzję do sądu w ciągu siedmiu dni. Zaskarżenie będzie musiał jednak spełniać kilka istotnych warunkach, takich jak:

  • wskazanie czy zaskarżenie dotyczy winy, czy kary;
  • dowody na poparcie twierdzeń zaskarżającego.

Szczególnie kwestia dowodów jest bardzo istotna, bowiem wiąże się z tym, że w trakcie postępowania zaskarżający nie będzie mógł powoływać nowych dowodów, a pod uwagę brane będą jedynie te, które zostały przedstawione w czasie wnoszenia zaskarżenia. Wyjątek będzie stanowić sytuacja, w której zaskarżający nie był świadomy istnienia dowodu w momencie wnoszenia zaskarżenia.

Projekt zawiera również propozycję, by kary mogły być wymierzane przez referendarzy sądowych również w postępowaniu nakazowym, czyli innymi słowy postępowaniu przyspieszonym, które nie wymaga wdawania się w spór na temat szczegółów i istoty.

Co może postanowić sąd?

Po wniesieniu odwołania przez obywatela ukaranego mandatem sąd wstrzymuje wyegzekwowanie mandatu. Po przeprowadzeniu rozpoznania podejmie decyzję może orzec o uchyleniu mandatu lub utrzymaniu go w mocy. Jednak na tym nie koniec, bowiem sąd może orzec karę surowszą niż przewidziana w mandacie lub nawet zastosować środki karne. Obywatel będzie miał prawo wnieść w sądzie okręgowym apelację od wyroku pierwszej instancji.

Kontrowersje wokół propozycji zmian

Grupa posłów wnoszących projekt motywuje go chęcią odciążenia sądów, które obecnie są według nich przeciążone koniecznością rozpatrywania wniosków o ukaranie, które kierowane są przez Policję wskutek odmów przyjęcia mandatów przez obywateli. Opozycja i przeciwnicy zmian twierdzą natomiast, że celem władz jest zastraszenie obywateli, szczególnie dzisiaj, kiedy w obliczu obostrzeń spowodowanych pandemią obywatele często odmawiają przyjęcia mandatu, a sądy przyznają im rację, jako że podstawy prawne wprowadzania obostrzeń są w wielu przypadkach wątpliwe.

Konieczna pomoc prawnika

O ile w dzisiejszej sytuacji w czasie postępowania, które jest skutkiem wniosku o ukaranie skierowanego po odmowie przyjęcia mandatu, niezwykle pomocna okazuje się pomoc prawnika, o tyle w sytuacji odwrotnej, kiedy obywatel będzie musiał udowadniać swoją niewinność, a sąd udowodnić jego winę, uzyskanie korzystnego orzeczenia może być jeszcze trudniejsze. Dlatego w przypadku, kiedy nie zgodzisz się z decyzją o ukaraniu mandatem i wniesiesz zaskarżenie do sądu, jeszcze większe znaczenie będzie miał dobry radca prawny – Wrocław to miejsce, gdzie duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań mają prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!