Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Co przedsiębiorcy oznacza obecność na białej liście podatników VAT?

10 października 2020

Jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość?

7 listopada 2020

Urlop na żądanie to przywilej pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, który budzi sporo dyskusji, szczególnie wśród pracodawców. Powszechnie uważa się, że urlop na żądanie jest niepodważalnym prawem każdego pracownika, a pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia go pracownikowi. Czy rzeczywiście tak jest?


Czym jest urlop na żądanie?


Urlopem na żądanie nazywamy udzielenie przez pracodawcę pracownikowi urlopu na jego żądanie w dniu wskazanym przez pracownika. Wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć 4 dni w ciągu roku. Należy pamiętać o tym, że dni urlopu na żądanie wliczają się do puli dni urlopowych przysługujących pracownikowi w roku kalendarzowym (20 lub 26 dni).


Kiedy poinformować pracodawcę o urlopie na żądanie?

O zamiarze wzięcia urlopu na żądanie pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu, którego ten urlop dotyczy. Przepis ten wynika z faktu, że urlop na żądanie został określony w Kodeksie pracy z myślą o sytuacjach losowych, które uniemożliwiają pojawienie się w miejscu pracy danego dnia. O zamiarze wzięcia urlopu na żądanie należy jednak poinformować pracodawcę przed godziną rozpoczęcia pracy, aby dać mu możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu prośby.


Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu na żądanie?


Odpowiedź na to pytania padła w zasadzie już na końcu poprzedniego akapitu. Tak, pracodawca ma prawo nie udzielić pracownikowi urlopu na żądanie. Dotyczy to sytuacji, w których nieobecność pracownika mocno zaburzyłaby organizację pracy w danym dniu lub naraziła pracodawcę na straty. O jakich sytuacja mowa? Wszystko zależy oczywiście od charakteru pracy, ale warto przytoczyć między innymi sytuacje, takie jak np. rozpoczęcie lub zakończenie ważnego zlecenia, zaplanowane wcześniej urlopy wypoczynkowe współpracowników czy umówione spotkanie z klientem.

Do nieudzielenia zgody na urlop na żądanie często dochodzi również w sytuacjach, kiedy pracodawca zna zamiary pracownika dotyczące wzięcia urlopu danego dnia, ale nie udziela mu zgody na urlop wypoczynkowy, a pracownik mimo wszystko tego dnia nie stawia się w miejscu pracy i wnosi o udzielenie urlopu na żądanie.


Pracodawca nie udzielił urlopu na żądanie – co zrobić?


Prawo cywilne nie pozostawia Cię w takiej sytuacji bez możliwości odpowiedzi. Jeżeli uznasz, że decyzja pracodawcy o nieudzieleniu urlopu na żądanie była bezpodstawna, wówczas możesz skorzystać z pomocy prawnika, który w odpowiednich organach administracyjnych może wnosić o ukaranie pracodawcy grzywną. Pamiętaj jednak, że brak zgody pracodawcy na udzielenie urlopu na żądanie nie upoważnia Cię do pojawienia się tego dnia w miejscu pracy. Może zostać to uznane za uchylanie się od obowiązku pracy i daje pracodawcy podstawę do nałożenia na Ciebie nagany lub grzywny.


Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem na żądanie?


Przysługujące Ci 4 dni urlopu na żądanie pochodzą z puli urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że niewykorzystane dni urlopu przechodzą na zasadach określonych w Kodeksie pracy na kolejny rok. Nie zwiększa to jednak puli urlopu na żądanie, która niezależnie od liczby niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego przeniesionych na kolejny rok, zawsze wynosi 4 dni.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!