Nie jestem uwzględniony w testamencie, czy nic mi się nie należy?

Instancje sądownicze

Czym zajmują się poszczególne instancje sądownicze w Polsce?

21 września 2020

Co przedsiębiorcy oznacza obecność na białej liście podatników VAT?

10 października 2020
Testament

Testament jest ostatnią wolą testatora i on jako jedyny może w każdej chwili go odwołać. O ważnym testamencie mówimy, gdy testator jest w pełni świadomy swojej woli, nie działał pod wpływem błędu ani za namową osób trzecich. Ważnym elementem w testamencie jest to, że nie musi on być zapisany na osoby z rodziny, osoby najbliższe, mogą to być obce osoby, czy nawet sąsiedzi. Testator sam decyduje komu i co zapisuje. Testament jest ważny dopiero po śmierci testatora, w trakcie życia nie obowiązuje.


Otwarcie spadku – chwila śmierci spadkodawcy.

Testament jest jednostronnym zobowiązaniem, którego co do zasady nie można podważyć. Zmienia się sytuacja, w której spadkodawca nie zostawił testamentu, wtedy do spadku powołane są osoby zgodnie z ustawą. Art. 931 kodeksu cywilnego wskazuje kolejność dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności. Ustawowo dziedziczą osoby wskazane w kodeksie, które wcześniej nie zrzekły się spadku, nie odrzuciły go oraz nie zostały wydziedziczone. Testament ma zawsze pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.


Mamy testament, a nie wszystkie osoby zostały w nim uwzględnione.

Czy to oznacza, że pozostałym nic się nie należy? Otóż w prawie cywilnym występuje ZACHOWEK– który jest roszczeniem majątkowym i przysługuje osobom, które wedle prawa byłyby powołane do spadku ustawowo. To roszczenie jest wobec osoby, która została spadkobiorcą. Zachowek nie przysługuje osobom, którzy spadek odrzucili, byli niegodni dziedziczenia, zrzekli się dziedziczenia lub byli wydziedziczeni. To roszczenie ma przede wszystkim na celu ochronę interesów majątkowych osób najbliższych dla spadkodawcy. Zachowek przysługuje nawet wbrew woli spadkodawcy.


Jak liczymy zachowek?

Należy wiedzieć, że w zachowku nie wszystkim przysługują równe części. Osobom uprawnionym, którzy są trwale niezdolne do pracy lub są osobami małoletnimi przysługuje 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym, innym osobom uprawnionym przysługuje ½ udziału.


Jaki sąd jest właściwy, aby wystąpić z wnioskiem o zachowek


Roszczenie o zachowek jest prowadzone drogą sądową, jeżeli zobowiązany do zapłaty pomimo wezwanie nie wywiązuje się oraz nie wykazuje chęci, aby tę sprawę załatwić ugodowo. Sądem właściwym w I instancji jest sąd rejonowy oraz sąd okręgowy. Jeżeli kwota jest większa niż 75.000 to sądem właściwym jest sąd okręgowym, poniżej tej kwoty sąd rejonowy. Należy pamiętać, że zachowek jest to roszczenie o zapłatę określonej sumy, nie ma możliwości, aby zobowiązany do zapłaty podzielił się rzeczami, które były objęte w spadku, lub je wydał w celu zapłaty, gdyż w tym roszczeniu brana jest pod uwagę tylko suma pieniężna.

Trzeba pamiętać o przedawnieniu roszczeń, które dotyczą również roszczenie o zapłatę zachowku. A co za tym idzie? Dłużnik może uchylić się od spełnienia tego roszczenia. W zachowku ten termin wynosi 5 lat od chwili ogłoszenia testamentu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!