Jak zebrać dowody na mobbing w pracy?

pozbawienie wolnosci

Ograniczenie wolności a pozbawienie wolności – czy różnią się te kary?

28 sierpnia 2020
Instancje sądownicze

Czym zajmują się poszczególne instancje sądownicze w Polsce?

21 września 2020
Mobbing w pracy

Nękanie przez pracodawcę lub współpracownika może doprowadzić do problemów psychicznych i spadku samooceny, ale przede wszystkim jest czynem, za który kodeks cywilny przewiduje nałożenie na mobbera obowiązku zapłaty zadośćuczynienia podwładnemu lub współpracownikowi. Dowiedz się, jak gromadzić dowody, dzięki którym sąd może uznać zaistniałą sytuację za mobbing.


Kto może uznać relacje w pracy za mobbing?


Jedynym podmiotem, jaki może zdecydować, że relacje zachodzące między pracodawcą, a pracownikiem lub pomiędzy współpracownikami kwalifikują się jako mobbing, jest sąd okręgowy. Aby tak się stało, niezbędne jest przedstawienie dowodów, które jednoznacznie przedstawią winę mobbera. W sądzie okręgowym przeciwko mobberowi toczy się postępowanie cywilne, bowiem prawo karne nie przewiduje kar za mobbing.


Jak zbierać dowody przeciwko mobberowi?


Obowiązek przedstawienia dowodów mobbingu leży po stronie ofiary tego zjawiska, bowiem jak w każdym przypadku oskarżenia czy to w postępowaniu cywilnym czy też karnym, winę należy udowodnić. Co zatem może przekonać sąd do uznania, że zachowanie pracodawcy lub pracownika można uznać za mobbing?


Dokumenty pisane oraz notatki


W interesie pracownika, który uważa, że jest ofiarą mobbingu, jest to, by jak najwięcej informacji pomiędzy nim, a mobberem przekazywało się na piśmie. Jeżeli pracodawca lub współpracownik dopuszcza się mobbingu, wówczas nękający lub zastraszający ton będzie zauważalny również w jego pisemnych komunikatach, które dla sądu będą stanowić dowód. Dlatego w swoim interesie inicjuj pisemną wymianę informacji na temat:

  • wydawanych poleceń,
  • oceny efektywności pracy,
  • potwierdzenia pracy w nadgodzinach.

Zachowuj wszystkie e-maile, SMS-y oraz wiadomości w mediach społecznościowych czy wewnętrznych komunikatorach. Potwierdzą one nie tylko środki mobbingu, jakie stosuje pracodawca lub współpracownik, ale również okres, przez jaki mobber dopuszczał się zastraszania czy pogardzania.


Zbieraj świadków


Informuj swoich współpracowników o niezdrowej relacji między Tobą i mobberem. Jest duża szansa na to, że wówczas zaczną zwracać uwagę na jego zachowanie i poświadczą przed sądem, że faktycznie dopuszcza się mobbingu. Niewykluczone, że wśród nich również znajdą się osoby, które doświadczają zastraszania lub zniewagi z jego strony. Wówczas grupowo będziecie w stanie zgromadzić więcej dowodów i wysunąć silniejsze argumenty.


Składaj pisemne skargi


Jeżeli masz już zgromadzone dowody, które mogą świadczyć o mobbingu, wyślij skargę do przełożonego swojego mobbera, związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy lub innych instytucji, które mają moc zareagowania na zaistniały problem. Pisemna odpowiedź i ewentualne kroki w celu jego rozwiązania dla sądu również będą stanowić dowód w postępowaniu.


Uczęszczaj na spotkania antymobbingowe


Spotkasz tam inne osoby, które dotknął mobbing, ale również ekspertów, którzy mogą ocenić Twój przypadek jako przykład mobbingu.


Gromadź dokumentację L-4


Mobbing może doprowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, w związku z czym lekarz psychiatra może postawić diagnozę mówiącą o tym, że powodem uszczerbku na zdrowiu psychicznym jest relacja z mobberem. Warto gromadzić dokumenty z postawionymi diagnozami oraz częstotliwością wizyt.


Co grozi za mobbing?


Prawo cywilne mówi jasno, że w sytuacji, kiedy pracodawca dopuszcza się mobbingu, musi liczyć się z konsekwencjami. W tym przypadku są to:

  • odszkodowanie w minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownik z powodu mobbingu rozwiązał umowę o pracę (art. 94[3] § 4 k.p.);
  • zadośćuczynienie za rozstrojenie zdrowia pracownika, wobec którego stosował mobbing (art. 445 k.c.);
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego (art. 448 k.c.).

Aby móc liczyć na odszkodowanie lub zadośćuczynienie, musisz przedstawić dowody mobbingu, a sąd okręgowy musi orzec, że rzeczywiście zachowanie takie miało miejsce. Korzystne dla Ciebie orzeczenie nie zdejmuje jednak z pracodawcy praw i obowiązków przysługujących przełożonemu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!