Ograniczenie wolności a pozbawienie wolności – czy różnią się te kary?

tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie – to musisz wiedzieć

17 sierpnia 2020
Mobbing w pracy

Jak zebrać dowody na mobbing w pracy?

8 września 2020
pozbawienie wolnosci


Wiele osób, w tym również niestety dziennikarze, mylnie utożsamiają karę ograniczenia wolności z pozbawieniem wolności, niekiedy nazywając je również karą więzienia, co w kontekście prawnym także stanowi błąd. Czym zatem różnią się od siebie ograniczenie wolności i pozbawienie wolności i dlaczego w polskim prawie nie występuje kara więzienia?


Kary przewidziane w kodeksie karnym

Polskie prawo karne jasno określa wysokość i rodzaje kar, jakie skazani mogą odbywać w wyniku popełnienia czynu zabronionego i po wydaniu przez sąd wyroku. W hierarchii od najłagodniejszej do najsurowszej kodeks karny przewiduje:

 • karę grzywny,
 • karę ograniczenia wolności,
 • karę pozbawienia wolności,
 • 25 lat pozbawienia wolności,
 • dożywotnie pozbawienie wolności.


Co z karą więzienia?

Obecny kodeks karny nie przewiduje kary więzienia. Została ona zastąpiona karą pozbawienia wolności w kodeksie karnym z 1969 roku. Do tej pory faktycznie obowiązywała w Polsce kara więzienia określona przez kodeks karny z 1932 roku. Mogła mieć wymiar od 6 miesięcy do 15 lat.

Obecny kodeks karny nie przewiduje kary więzienia, jako że w Polsce de facto nie ma więzień. Zostały one zastąpione przez zakłady karne, a więziennictwem nazywa się ogół zakładów karnych i aresztów śledczych. Błędem jest również nazywanie więzieniem odbywanie tymczasowego aresztu na czas postępowania sądowego.


Ograniczenie wolności a pozbawienie wolności

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące różnicy w odbywaniu tych dwóch rodzajów kar przewidzianych przez kodeks karny, wyjaśnimy, na czym polegają obydwie z nich.


Kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności polega na przymusowym odosobnieniu skazanego od społeczeństwa poprzez umieszczenia go w zamkniętym zakładzie karnym na czas określony wyrokiem sądu w wymiarze przewidzianym w kodeksie karnym. Artykuł 37 kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności w zakresie od 3 miesięcy do 15 lat.

Oprócz pobytu w zakładzie karnym, skazanego obowiązują również:

 • rygor regulaminu więziennego,
 • ograniczenia w kontaktach z zewnątrz, w tym z osobami bliskimi,
 • ograniczenia lub całkowity brak możliwości wyjścia na zewnątrz w ramach przepustek,
 • konieczność stosowania się do zasad dyscypliny pod groźbą kar regulaminowych.


Kara ograniczenia wolności

Ograniczenie wolności może zostać nałożone na skazanego w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat. Kara ta nie polega na przymusowym umieszczeniu w zamkniętym zakładzie karnym. Na skazanego nakłada się obowiązek nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze do 20 do 40 godzin miesięcznie i / lub potrącenia wynagrodzenia miesięcznego w wysokości od 10 do 25% i przekazania go na cel społeczny wskazany przez sąd. Podczas odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

 • nie może dobrowolnie zmieniać miejsca stałego pobytu,
 • jest zobowiązany do składania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary,
 • nie może bez zgody sądu rozwiązać swojego stosunku pracy (w przypadku wymierzenia kary w postaci potrącenia części wynagrodzenia).

Zatem różnica pomiędzy karą pozbawienia wolności a ograniczeniem wolności jest klarowna. Jej prawidłowe zrozumienie pozwoli uniknąć błędów, jakie mają często miejsce w informowaniu przez media opinii publicznej o przebiegu i karach w głośnych procesach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!