Tymczasowe aresztowanie – to musisz wiedzieć

Prawa za odwołany lot

Odwołany lot – jakie prawa Ci przysługują?

5 sierpnia 2020
pozbawienie wolnosci

Ograniczenie wolności a pozbawienie wolności – czy różnią się te kary?

28 sierpnia 2020
tymczasowe aresztowanie


Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych w kodeksie postępowania karnego. Dowiedz się, kiedy środek ten może być zastosowany, jak długo może trwać i jakie prawa przysługują aresztowanemu.


Tymczasowe aresztowanie – kiedy można je zastosować?

Tymczasowe aresztowanie można zastosować w kilku sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że podejrzany w jakikolwiek sposób będzie mógł utrudnić postępowanie karne. Sytuacjami, w których ten środek zapobiegawczy jest stosowany wobec podejrzanych to:

  • ryzyko ucieczki lub ukrycia się podejrzanego,
  • brak stałego miejsca pobytu podejrzanego na terenie Polski,
  • uzasadniona obawa, że podejrzany może nakłaniać świadków w postępowaniu do składania fałszywych zeznań lub w jakikolwiek inny, niezgodny z prawem sposób wpływać na przebieg postępowania.

Tymczasowe aresztowanie stosowane jest również w przypadku popełnienia czynu karalnego, za który prawo karne przewiduje karę pozbawienia wolności, której górna granica wynosi osiem lat. Jeżeli osoba była już uprzednio karana za zbrodnię przeciwko życiu, zdrowiu lub powszechnemu bezpieczeństwu, to przy podejrzeniu popełnienia tego typu przestępstwa po raz kolejny również stosuje się środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


Ile może potrwać tymczasowe aresztowanie?

Jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego, wówczas okres tymczasowego aresztu może wynieść maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli jednak w ciągu trzech miesięcy, z uwagi na różne okoliczności, nie uda się postępowania przygotowawczego zakończyć, wtedy sąd może wydłużyć ten okres do 12 miesięcy, z tym że każdorazowe wydłużenie aresztu tymczasowego nie może wynieść więcej niż kolejnych 6 miesięcy.

Łączny okres tymczasowego aresztowania nie może być dłuższy niż 2 lata – licząc od momentu zatrzymania do czasu orzeczenia wyroku przez sąd pierwszej instancji. Organem, który ma prawo wydłużyć łączny okres tymczasowego aresztu na czas dłuższy, jest sąd apelacyjny.


Sytuacje, w których można uniknąć tymczasowego aresztowania

Tymczasowego aresztu nie stosuje się w sytuacji, w której ten środek zapobiegawczy stanowiłby zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby podejrzanej. Powodem niezastosowania tymczasowego aresztowania jest również sytuacja, w której w wyniku zastosowania tego rodzaju środka zapobiegawczego rodzina podejrzanego narażona byłaby na poważne tego skutki. Na decyzję o niestosowaniu aresztu ma również wpływ wymiar kary, jaka grozi podejrzanemu. Aresztu tymczasowego nie stosuje się:

  • w przypadku, gdy z dużym prawdopodobieństwem odbycie kary pozbawienia wolności zostanie warunkowo zawieszone;
  • przewidziany wymiar kary nie przekracza jednego roku.

W przypadku niezastosowania aresztu tymczasowego możliwe są inne środki zapobiegawcze, na przykład dozór policyjny.


To powinien wiedzieć tymczasowo aresztowany

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, który może być zastosowany jedynie przez sąd na wniosek prokuratury. Policja nie jest organem, który może podejmować decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd ma obowiązek poinformowania o zatrzymaniu najbliższą rodzinę oraz pracodawcę lub szkołę czy uczelnię wyższą podejrzanego.


Czy tymczasowo aresztowany może kontaktować się z prawnikiem?

Tymczasowo aresztowanemu przysługuje prawo do kontaktu ze swoim prawnikiem. Z uwagi na dobro podejrzanego jest to zalecane ze względu na możliwość udziału obrońcy w posiedzeniu aresztowym. Podejrzany ma prawo złożyć zażalenie na zastosowanie tego typu środka zapobiegawczego w terminie 7 dni.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!