Podział majątku – czy zawsze musi być równy?

adwokat rozwód wrocław

Współwina małżonków w rozkładzie pożycia a rozwód bez orzekania o winie – różnice w kontekście alimentów

22 października 2018
adwokat wrocław

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

16 listopada 2018
adwokat rozwód wrocław

aplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

Podział majątku – czy zawsze musi być równy?

Zgodnie z regulacjami polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje między małżonkami ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W myśl art. 31 § 1 k.r.o. obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W przypadku pojawienia się potrzeby przeprowadzenia podziału majątku (co w większości przypadków ma miejsce wraz z rozwiązaniem związku małżeńskiego), co do zasady jest on dzielony przez sąd miedzy strony na dwie równe części.

Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia przez sąd nierównego podziału składników zaliczających się do majątku wspólnego stron. Regulacja na to zezwalająca zawarta jest w art. 43 § 2 k.r.o. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Stopień przyczynienia się jest ustalany przez sąd procentowo.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo rodzinne i opiekuńcze

W jakiej jednak sytuacji możliwe jest wystąpienie z takim żądaniem?

Wbrew pozorom nie wystarczy jedynie udowodnienie, że to właśnie jeden z małżonków przyczynił się w większym stopniu do powstania majątku wspólnego. Co do zasady bowiem, ustawodawca zakłada, że małżonkowie przyczyniali się w sposób równy do utworzenia posiadanej masy majątkowej. Jak podano w przepisie – konieczne jest wskazanie ważnych powodów żądania przeprowadzenia nierównego podziału.

Wytyczne do interpretacji pojęcia “ważnych powodów” określone zostały przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8.02.2018 r. (sygn. akt II CNP 11/17): ocena ważnych powodów ma nie tylko aspekt majątkowy, ale również etyczny, co wyraża się w postulacie dokonywania ich oceny przy uwzględnianiu zasad współżycia społecznego. […] nie chodzi tu o winę w rozkładzie pożycia, ale o winę odnoszącą się do nieprzyczyniania się lub przyczyniania się w mniejszym stopniu niż to wynika z możliwości małżonka. I tak, do ważnych powodów może zaliczać się trwonienie majątku wspólnego przez jedno z małżonków z powodu np. alkoholizmu czy nałogu hazardowego.

Na uwagę zasługuje także art. 43 § 3 k.r.o.: Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Regulacja ta chroni od niesprawiedliwych rozstrzygnięć przede wszystkim w przypadkach, w których tylko jedno z małżonków pracuje zawodowo.

apl. adw. Mateusz Królikiewicz

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!