Czy warto wzywać Policję, gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem?

Radca Prawny Wrocław

Rozwód z małżonkiem nieznanym z miejsca pobytu – czy jest możliwy?

15 kwietnia 2018
Radca Prawny Wrocław

Zadośćuczynienie za wypadek przy stosunkowo niewielkich konsekwencjach zdrowotnych

16 maja 2018
Adwokat Rozwód Wrocław

adwokat Żaneta Kulczyńska-Mieszkalska

Ze sprawą rozstania rodziców nierozerwalnie łączy się problem realizowania kontaktów z dziećmi przez tego z rodziców, z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Niestety często obserwuje się sytuacje, w których istniejący między stronami konflikt przedkłada się na relacje w sferze rodzic – dziecko i prowadzi do jej zaburzenia. 

Ten z rodziców, z którym dzieci przebywają na stałe, może ulec pokusie zatrzymania ich wyłącznie przy sobie, co objawia się utrudnianiem drugiemu z rodziców odbywania ustalonych ugodowo lub przez sąd kontaktów. Działania takie mogą przyjąć różne formy, od prób negatywnego nastawiania dzieci do drugiego rodzica, poszukiwania powodów, dla których kontakt miałby się nie odbyć (np. choroba dziecka) aż po otwartą odmowę wydania małoletnich do kontaktu niepopartą żadnymi racjonalnymi powodami. 

W takiej sytuacji ojciec czy matka dziecka, często postawieni pod ścianą, wzywają na pomoc Policję, sądząc, że okazanie wykonalnego orzeczenia o kontaktach, spowoduje wydanie dziecka. 

Zobaczą naszą ofertę dla: Prawo rodzinne i opiekuńcze

Trzeba zaznaczyć, że funkcjonariusze Policji nie mają obowiązku stawiennictwa na wezwanie tego rodzaju (nie jest to bowiem sytuacja naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego), lecz zazwyczaj przyjeżdżają na interwencję. W zależności od zachowania dziecka, ale także rodziców, działanie Policji może mieć różny charakter, najczęściej jednak polega na wysłuchaniu obu stron i próbie wpłynięcia na wykonanie orzeczenia sądu. Na pewno jednak policjanci nie mają kompetencji, aby zmusić rodzica do wydania dziecka, a tym bardziej, by zmusić dziecko, aby spędziło czas z którymś z rodziców. Jeżeli rodzice są silnie skonfliktowani bądź gdyby interwencja policyjna powodowała stres u dziecka warto skorzystać z pomocy psychologa, który w ramach programu pomocy współpracuje z Policją.

Z takiej interwencji policjant ma obowiązek sporządzić notatkę, która, jako opis podjętych czynności służbowych, a co za tym idzie – stanu faktycznego, może posłużyć jako cenny dowód w ewentualnym postępowaniu, np. o kontakty z dzieckiem, rozwód albo o ukaranie karą pieniężną za utrudnianie lub uniemożliwianie realizacji kontaktów.

Na wniosek sądu lub osób biorących udział w czynności Policja powinna wydać sporządzoną uprzednio notatkę. 

Policja podczas interwencji informuje także strony o prawnych możliwościach rozwiązania sporu.

Wzywając Policję należy pamiętać, że jej obecność przy odbiorze dziecka do kontaktu nie stanowi wyjścia z sytuacji, a częste interwencje mogą zaognić konflikt między rodzicami, dlatego zawsze wezwanie funkcjonariuszy należy traktować jako środek, po który sięgnąć można jedynie w wyjątkowej sytuacji. 

De lege ferenda pojawiają się pomysły penalizacji zachowania polegającego na nieprzestrzeganiu orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami. Biorąc pod uwagę skalę takich zachowań oraz realne trudności w wyegzekwowaniu kontaktów przez rodziców niemieszkających wspólnie z dziećmi, rozwiązanie takie jawi się jako wyczekiwane i prawnie pożądane. 

adwokat Żaneta Kulczyńska-Mieszkalska

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!