Oferta

Dokumenty

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Od momentu zatrzymania, w gabinecie prokuratora, poprzez salę sądową, bronimy oskarżonych i wspieramy ich rodziny, często w najtrudniejszych dla nich chwilach. Rozumiemy, że za każdą ze zleconych nam spraw stoi człowiek, którego los zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, swoim klientom zawsze staramy się proponować rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

Z uwagi na specyfikę postępowań karnych, a także zasadę, zgodnie z którą klienci coraz rzadziej kierują się właściwością miejscową działalności adwokata, w sprawach karnych zastępujemy oskarżonych na terenie całej Polski.

Nasi adwokaci z powodzeniem występują również w roli oskarżycieli posiłkowych.

Balans

Prawo Cywilne

Proces cywilny charakteryzuje się daleko idąca kontradyktoryjnością i równością stron wobec składu orzekającego, wobec czego kluczową sprawą jest, aby pełnomocnicy profesjonalni w sposób maksymalnie precyzyjny kierowali wnioski, realizując tym samym wolę swoich mocodawców.

Jednocześnie pamiętamy, że dla zawodowego pełnomocnika najważniejsza jest terminowość, a uchybienie terminu zazwyczaj niesie dla strony przykre konsekwencje procesowe. Wiemy doskonale, że oprócz doskonałego produktu, jaki oferujemy, liczy się również sprawne działanie.

Policjant trzymający pałkę policyjną

Wykroczenia

W realiach dzisiejszego działania Policji i Straży Miejskiej zwykłe codzienne czynności takie jak choćby prowadzenie samochodu, niosą ze sobą ryzyko ukarania mandatem karnym. Nie trzeba nam przypominać, że mandaty te często wystawiane są w kontrowersyjnych okolicznościach.

Nasi obrońcy bronią z powodzeniem obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy, którymi zajmujemy się na co dzień, to nie tylko wykroczenia drogowe, z których najpopularniejsze związane są z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Z powodzeniem uniewinnialiśmy także w sprawach zakłócania ciszy nocnej, wykroczeniach przeciwko mieniu czy obyczajności publicznej.

Sędzia

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jak również sprawy małżeńskie, to często dla klientów najcięższe próby, z jakimi muszą mierzyć się w życiu.

Rozwód, nawet jeśli finalnie może okazać się ulgą, zazwyczaj niesie ze sobą przykre wspomnienia, co gorsza, poprzeplatane z tymi dobrymi. Swoim klientom pomagamy nie tylko jako prawnicy, ale jako ludzie. Wsparcie, które od nas otrzymują, jest kompleksowe. Wiemy, że nie każda decyzja jest na całe życie.

Pozew o alimenty, jak i o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, zawsze dla stron wiąże się z gradacją wartości i balansowaniem pomiędzy: własną dumą, uczuciami, a artykułowaniem swoich potrzeb.

Najważniejszym dla naszego zespołu jest człowiek. Zdajemy sobie sprawę, że prawo to tylko nadbudowa nad fundamentem jaki stanowią ludzie żyjący w dzisiejszym społeczeństwie.

Sędzia dający wyrok

Prawo Wykonawcze

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej nie oznacza wcale braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego. Kodeks karny wykonawczy posiada wiele instytucji pozwalających skazanym na złagodzenie uciążliwości, jaką niesie ze sobą widmo pozbawienia wolności.

Z powodzeniem od lat zajmujemy się kanonem rzemiosła adwokackiego, za który uchodzą sprawy o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Worek z pieniędzmi

Prawo spadkowe

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci to instytucja prawa cywilnego znana już od rzymskiej ustawy XII tablic. Zdajemy sobie sprawę, że często postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a w szczególności o dział spadku są trudne. Podobnież dla adwokata czy radcy prawnego - sprawy te wymagają bowiem zgromadzenia i analizy dokumentów często archiwalnych, postępowania zaś nierzadko okazują się długotrwałe i skomplikowane.

Prowadzimy również z powodzeniem sprawy o zachowek. Doradzamy klientom w zakresie analizy aktywów i pasywów masy spadkowej, co decyduje o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Sędzia

Postępowania w sprawach nieletnich

Chociaż postępowanie w sprawach nieletnich tradycyjnie zaliczane jest do postępowań represyjnych, to jednak przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mają na względzie przede wszystkim charakter ochronny i resocjalizacyjny, a nie represyjny. Celem tych środków jest nadrobienie zaległości wychowawczych i umożliwienie nieletnim socjalizacji.

Ze względu na istotne kwestie, regulowane ustawą, jak choćby zapobieganie demoralizacji nieletnich i stworzenie młodym ludziom warunków powrotu do normalnego społeczeństwa, ustawodawca wielokrotnie dokonywał jej nowelizacji, co powoduje, że postępowanie niniejsze należy do trudniejszych w polskiej procedurze.

Certyfikat

Ubezpieczenia, odszkodowania

Pogłębianie ludzkiej świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia swych roszczeń przed sądami uczyniło z instytucji odszkodowania chleb powszedni dzisiejszych kancelarii. Jako pełnomocnicy poszkodowanych, nasi współpracownicy z powodzeniem występowali w setkach spraw odszkodowawczych przeciwko największym ubezpieczycielom.

Większość spraw odszkodowawczych oscyluje wokół problematyki zdarzeń drogowych. To jednak nie wszystko, bowiem jak stanowi art. 415 k.c. każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Przepis ten powtarzamy klientom jak mantrę, starając się każdego dnia pogłębiać świadomość przysługujących im praw.

Sejf

Windykacja należności

Przeterminowane roszczenia są zmorą dzisiejszych przedsiębiorców. Dobrze wiemy, jak ważna jest płynność finansowa, dlatego swoim klientom zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu windykacji należności.

Nasza kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu wywiadu gospodarczego i windykacji terenowej. Z powodzeniem odzyskiwaliśmy zobowiązania od kontrahentów naszych klientów za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego, postępowania nakazowego, czy w drodze klasycznego procesu.

Realizując wyroki sądowe korzystamy z usług zaprzyjaźnionych, renomowanych kancelarii komorniczych.

Książki

Prawo gospodarcze

W dzisiejszym świecie sukces w biznesie zależy nie tylko od dobrej strategii, produktu i marki. Dobrze wiemy, że wszystkie te czynniki mogą okazać się niewystarczające, gdy na swojej drodze przedsiębiorca napotka poważny problem prawny. Swoim klientom staramy się przede wszystkim doradzać profilaktycznie – tak, by unikać niepotrzebnych sporów i procesów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes nie znosi próżni i przestojów.

Reprezentujemy swoich klientów w sprawach kontraktowych, rejestrowych, czy wynikających z kodeksu spółek handlowych.

W swoim poczynaniach patrzymy na problem maksymalnie szeroko, dostosowując strategię działania do głównego celu, jaki przyświeca klientowi. Sami przecież też prowadzimy biznes.

Aresztowany kryminalista

Sprawy lustracyjne

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed sądem lustracyjnym, aby orzec o winie, czyli złożeniu przez człowieka fałszywego oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć odpowiednich dowodów.

Obecnie lustracja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że często postępowanie w tym przedmiocie dotyka osoby pełniące wysokie funkcje urzędnicze, stąd też nasze działania charakteryzuje przede wszystkim dyskrecja.

Sąd przysięgłych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy z powodzeniem sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dochodzenia prawa do świadczeń – tak na drodze administracyjnej, jak i sądowej. Jednocześnie zajmujemy się szeroką problematyką stosunku pracy. Reprezentujemy w sporach pracowników i pracodawców, prowadząc m. in. sprawy z zakresu ustalenia i wypowiedzenia stosunku pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników czy BHP.

Pióro

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem i zastępstwem w sprawach związanych z ochroną prawną utworu. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w sądach przeciwko podmiotom naruszającym prawa własności intelektualnej.

Plik książek

Prawo administracyjne

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania osób fizycznych i przedsiębiorstw przed organami państwowymi. W przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, z sukcesami reprezentowaliśmy klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

szkoda

Szkody łowieckie

Sprawy szkód łowieckich obejmują zniszczenia, jakie wyrządziła dzika zwierzyna w uprawach lub płodach rolnych. Z powodzeniem w niniejszych procesach reprezentujemy zarówno poszkodowanych rolników jak i podmioty obowiązane, czyli zarządcy obwodu łowieckiego.

Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Maszyna do pisania

Strategiczne doradztwo prawne

Czasem oczekiwania naszych zleceniodawców wykraczają poza zwykłe zastępstwo procesowe i konsultacje prawne. Proponujemy Państwu, unikatowe, szyte na miarę rozwiązania – tak, aby w sposób maksymalny zaspokoić nawet najbardziej wymagających klientów.