Oferta

2034 - Legal Document

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Od momentu zatrzymania, w gabinecie prokuratora, poprzez salę sądową, bronimy oskarżonych i wspieramy ich rodziny, często w najtrudniejszych dla nich chwilach. Rozumiemy, że za każdą ze zleconych nam spraw stoi człowiek, którego los zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, swoim klientom zawsze staramy się proponować rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

Z uwagi na specyfikę postępowań karnych, a także zasadę, zgodnie z którą klienci coraz rzadziej kierują się właściwością miejscową działalności adwokata, w sprawach karnych zastępujemy oskarżonych na terenie całej Polski.

Nasi adwokaci z powodzeniem występują również w roli oskarżycieli posiłkowych.

2023 - Balance

Prawo Cywilne

Proces cywilny charakteryzuje się daleko idąca kontradyktoryjnością i równością stron wobec składu orzekającego, wobec czego kluczową sprawą jest, aby pełnomocnicy profesjonalni w sposób maksymalnie precyzyjny kierowali wnioski, realizując tym samym wolę swoich mocodawców.

Jednocześnie pamiętamy, że dla zawodowego pełnomocnika najważniejsza jest terminowość, a uchybienie terminu zazwyczaj niesie dla strony przykre konsekwencje procesowe. Wiemy doskonale, że oprócz doskonałego produktu, jaki oferujemy, liczy się również sprawne działanie.

2069 - Policeman holding Stick

Wykroczenia

W realiach dzisiejszego działania Policji i Straży Miejskiej zwykłe codzienne czynności takie jak choćby prowadzenie samochodu, niosą ze sobą ryzyko ukarania mandatem karnym. Nie trzeba nam przypominać, że mandaty te często wystawiane są w kontrowersyjnych okolicznościach.

Nasi obrońcy bronią z powodzeniem obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy, którymi zajmujemy się na co dzień, to nie tylko wykroczenia drogowe, z których najpopularniejsze związane są z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Z powodzeniem uniewinnialiśmy także w sprawach zakłócania ciszy nocnej, wykroczeniach przeciwko mieniu czy obyczajności publicznej.

2056 - Judge II

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jak również sprawy małżeńskie, to często dla klientów najcięższe próby, z jakimi muszą mierzyć się w życiu.

Rozwód, nawet jeśli finalnie może okazać się ulgą, zazwyczaj niesie ze sobą przykre wspomnienia, co gorsza, poprzeplatane z tymi dobrymi. Swoim klientom pomagamy nie tylko jako prawnicy, ale jako ludzie. Wsparcie, które od nas otrzymują, jest kompleksowe. Wiemy, że nie każda decyzja jest na całe życie.

Pozew o alimenty, jak i o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, zawsze dla stron wiąże się z gradacją wartości i balansowaniem pomiędzy: własną dumą, uczuciami, a artykułowaniem swoich potrzeb.

Najważniejszym dla naszego zespołu jest człowiek. Zdajemy sobie sprawę, że prawo to tylko nadbudowa nad fundamentem jaki stanowią ludzie żyjący w dzisiejszym społeczeństwie.

2064 - Judge giving Order

Prawo Wykonawcze

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej nie oznacza wcale braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego. Kodeks karny wykonawczy posiada wiele instytucji pozwalających skazanym na złagodzenie uciążliwości, jaką niesie ze sobą widmo pozbawienia wolności.

Z powodzeniem od lat zajmujemy się kanonem rzemiosła adwokackiego, za który uchodzą sprawy o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

2058 - Money Bag

Prawo spadkowe

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci to instytucja prawa cywilnego znana już od rzymskiej ustawy XII tablic. Zdajemy sobie sprawę, że często postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a w szczególności o dział spadku są trudne. Podobnież dla adwokata czy radcy prawnego - sprawy te wymagają bowiem zgromadzenia i analizy dokumentów często archiwalnych, postępowania zaś nierzadko okazują się długotrwałe i skomplikowane.

Prowadzimy również z powodzeniem sprawy o zachowek. Doradzamy klientom w zakresie analizy aktywów i pasywów masy spadkowej, co decyduje o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

2052 - Judge I

Postępowania w sprawach nieletnich

Chociaż postępowanie w sprawach nieletnich tradycyjnie zaliczane jest do postępowań represyjnych, to jednak przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mają na względzie przede wszystkim charakter ochronny i resocjalizacyjny, a nie represyjny. Celem tych środków jest nadrobienie zaległości wychowawczych i umożliwienie nieletnim socjalizacji.

Ze względu na istotne kwestie, regulowane ustawą, jak choćby zapobieganie demoralizacji nieletnich i stworzenie młodym ludziom warunków powrotu do normalnego społeczeństwa, ustawodawca wielokrotnie dokonywał jej nowelizacji, co powoduje, że postępowanie niniejsze należy do trudniejszych w polskiej procedurze.

2051 - Certificate

Ubezpieczenia, odszkodowania

Pogłębianie ludzkiej świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia swych roszczeń przed sądami uczyniło z instytucji odszkodowania chleb powszedni dzisiejszych kancelarii. Jako pełnomocnicy poszkodowanych, nasi współpracownicy z powodzeniem występowali w setkach spraw odszkodowawczych przeciwko największym ubezpieczycielom.

Większość spraw odszkodowawczych oscyluje wokół problematyki zdarzeń drogowych. To jednak nie wszystko, bowiem jak stanowi art. 415 k.c. każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Przepis ten powtarzamy klientom jak mantrę, starając się każdego dnia pogłębiać świadomość przysługujących im praw.

2053 - Locker

Windykacja należności

Przeterminowane roszczenia są zmorą dzisiejszych przedsiębiorców. Dobrze wiemy, jak ważna jest płynność finansowa, dlatego swoim klientom zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu windykacji należności.

Nasza kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu wywiadu gospodarczego i windykacji terenowej. Z powodzeniem odzyskiwaliśmy zobowiązania od kontrahentów naszych klientów za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego, postępowania nakazowego, czy w drodze klasycznego procesu.

Realizując wyroki sądowe korzystamy z usług zaprzyjaźnionych, renomowanych kancelarii komorniczych.

2049 - Books

Prawo gospodarcze

W dzisiejszym świecie sukces w biznesie zależy nie tylko od dobrej strategii, produktu i marki. Dobrze wiemy, że wszystkie te czynniki mogą okazać się niewystarczające, gdy na swojej drodze przedsiębiorca napotka poważny problem prawny. Swoim klientom staramy się przede wszystkim doradzać profilaktycznie – tak, by unikać niepotrzebnych sporów i procesów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes nie znosi próżni i przestojów.

Reprezentujemy swoich klientów w sprawach kontraktowych, rejestrowych, czy wynikających z kodeksu spółek handlowych.

W swoim poczynaniach patrzymy na problem maksymalnie szeroko, dostosowując strategię działania do głównego celu, jaki przyświeca klientowi. Sami przecież też prowadzimy biznes.

2042 - Arrested Criminal

Sprawy lustracyjne

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed sądem lustracyjnym, aby orzec o winie, czyli złożeniu przez człowieka fałszywego oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć odpowiednich dowodów.

Obecnie lustracja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że często postępowanie w tym przedmiocie dotyka osoby pełniące wysokie funkcje urzędnicze, stąd też nasze działania charakteryzuje przede wszystkim dyskrecja.

2062 - Court Jury

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy z powodzeniem sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dochodzenia prawa do świadczeń – tak na drodze administracyjnej, jak i sądowej. Jednocześnie zajmujemy się szeroką problematyką stosunku pracy. Reprezentujemy w sporach pracowników i pracodawców, prowadząc m. in. sprawy z zakresu ustalenia i wypowiedzenia stosunku pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników czy BHP.

2067 - Fountain Pen

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem i zastępstwem w sprawach związanych z ochroną prawną utworu. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w sądach przeciwko podmiotom naruszającym prawa własności intelektualnej.

2050 - Files

Prawo administracyjne

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania osób fizycznych i przedsiębiorstw przed organami państwowymi. W przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, z sukcesami reprezentowaliśmy klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

szkoda

Szkody łowieckie

Sprawy szkód łowieckich obejmują zniszczenia, jakie wyrządziła dzika zwierzyna w uprawach lub płodach rolnych. Z powodzeniem w niniejszych procesach reprezentujemy zarówno poszkodowanych rolników jak i podmioty obowiązane, czyli zarządcy obwodu łowieckiego.

Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

2059 - Typewriter

Strategiczne doradztwo prawne

Czasem oczekiwania naszych zleceniodawców wykraczają poza zwykłe zastępstwo procesowe i konsultacje prawne. Proponujemy Państwu, unikatowe, szyte na miarę rozwiązania – tak, aby w sposób maksymalny zaspokoić nawet najbardziej wymagających klientów.